Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 10 czerwca 2016 roku

14 czerwca 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 10.06.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,2 mld EUR, do 263,4 mld EUR. Zmiana ta wynikała z transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu w okresie sprawozdawczym.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
9.06.2016 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 5 mln USD

Powyższa transakcja zasilająca w płynność została przeprowadzona przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,9 mld EUR, do 346,1 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 0,5 mld EUR, do 1081,8 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 4,8 mld EUR, do 117,8 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 6,1 mld EUR, do 161,6 mld EUR. W środę 8.06.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 51,9 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 50,8 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (praktycznie tyle samo co w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 340,3 mld EUR (wobec 347,5 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 18,9 mld EUR, do 1171,3 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 10.06.2016

Różnica wobec

3.06.2016 – zakup

Różnica wobec

3.06.2016 – wykup

Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 18,1 mld EUR 0,4 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 7,9 mld EUR 0,4 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 179,9 mld EUR +2,2 mld EUR 0,7 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 19,3 mld EUR +0,1 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 0,3 mld EUR +0,3 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 834,8 mld EUR +17,7 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 111,0 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 23,1 mld EUR, do 643,8 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 377.277 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 300.000 −557
  2.1 Należności od MFW 76.573 −270
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 223.427 −287
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 30.263 151
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.778 139
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.778 139
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 502.124 −1.094
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 50.848 −1.057
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 451.177 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 98 −37
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 107.430 −838
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.517.326 17.971
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.171.262 18.895
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 346.064 −924
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.984 4
9 Pozostałe aktywa 213.684 −523
Aktywa razem 3.093.866 15.253
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.081.755 458
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 984.339 15.829
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 643.829 23.069
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 340.266 −7.208
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 244 −32
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.890 −21
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 220.938 −2.337
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 117.850 −4.770
  5.2 Pozostałe zobowiązania 103.088 2.432
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 58.195 2.121
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.345 103
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.977 −326
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.977 −326
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 57.542 0
10 Pozostałe pasywa 202.898 −574
11 Różnice z wyceny 375.994 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 98.993 0
Pasywa razem 3.093.866 15.253

Kontakt z mediami