Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 3 juli 2015

8 juli 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 3 juli 2015 minskade guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) med 19,4 miljarder EUR p.g.a. kvartalsomvärderingar och med 81 miljoner EUR p.g.a. försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet för att producera ett minnesmynt.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 12 miljarder EUR till 264 miljarder EUR. Ändringen berodde på effekterna av kvartalsomvärderingen av tillgångar och skulder och på kund- och portföljtransaktioner samt likvidiserande transaktioner i US-dollar som genomförts av Eurosystemets centralbanker under perioden (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
2 juli 2015  7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 115 miljoner USD 155 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 6,6 miljarder EUR till 367,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 8,4 miljarder EUR till 1 047,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 39,2 miljarder EUR till 98,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 37,7 miljarder EUR till 431,5 miljarder EUR. Onsdagen den 1 juli 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 88,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 76,4 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,6 miljarder EUR (jämfört med 0,3 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 112,5 miljarder EUR (jämfört med 86,3 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 12,5 miljarder EUR till 477,6 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 3 juli 2015 Förändring jämfört med den 26 juni 2015 – Köp Förändring jämfört med den 26 juni 2015 – Inlösen Förändring jämfört med föregående vecka – justeringar vid kvartalets slut
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 22,8 miljarder EUR - - 0,4 miljarder EUR -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 10,8 miljarder EUR - - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 96,1 miljard EUR + 1,8 miljarder EUR - - 0,3 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 8,9 miljard EUR + 0,3 miljarder EUR - -
Program för köp av offentliga värdepapper 204,7 miljarder EUR + 10,2 miljarder EUR
+ 11,4 miljarder EUR
- - 0,6 miljarder EUR
Program för värdepappersmarknaderna 134,4 miljarder EUR - - + 0,4 miljarder EUR

Den här tabellen uppdaterades den 25 januari 2018 för att rätta ett tryckfel.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 2,9 miljarder EUR till 392,2 miljarder EUR.

Omvärdering av Eurosystemets tillgångar och skulder vid kvartalsskiftet

I enlighet med Eurosystemets harmoniserade redovisningsprinciper omvärderas Eurosystemets innehav av guld, utländsk valuta, värdepapper och finansiella instrument till marknadskurser och -priser vid slutet av varje kvartal. Omvärderingens nettoeffekt på varje post i balansräkningen per den 30 juni 2015 visas i tilläggskolumnen " Förändring jämfört med föregående vecka till följd av justeringar vid kvartalets slut". Priset på guld och de viktigaste valutakurserna som användes vid omvärderingen av balansposterna var:

Guld: 1 047,234 EUR per fine oz.

USD: 1,1189 per EUR

JPY: 137,01 per EUR

Särskilda dragningsrätter: 1,2573 EUR per SDR

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
  i) ii)
1 Guld och guldfordringar 364.459 −81 −19.426
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 292.767 −2.970 −10.919
  2.1 Fordringar på IMF 80.499 3 −1.675
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 212.268 −2.973 −9.244
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 38.395 1.201 −1.483
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.106 −1.589 −117
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.106 −1.589 −117
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 544.104 −11.492 0
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 76.412 −11.822 0
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 467.096 0 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 597 330 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 134.891 181 12
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 845.104 12.533 −6.665
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 477.615 13.020 −547
  7.2 Andra värdepapper 367.489 −487 −6.118
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.699 0 −44
9 Övriga tillgångar 231.479 106 −1.789
Summa tillgångar 2.497.003 −2.111 −40.430
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
  i) ii)
1 Utelöpande sedlar 1.047.403 8.434 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 504.823 29.084 0
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 392.189 2.867 0
  2.2 Inlåningsfacilitet 112.492 26.199 0
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 142 17 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.014 −150 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 164.148 −39.861 0
  5.1 Offentliga sektorn 98.386 −39.209 0
  5.2 Övriga skulder 65.763 −652 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 31.997 2.358 −9
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.018 −210 −57
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.676 −457 −259
  8.1 Inlåning och övriga skulder 5.676 −457 −259
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.456 0 −1.200
10 Övriga skulder 210.652 −1.309 −3.031
11 Värderegleringskonton 367.423 0 −35.875
12 Eget kapital 98.392 0 0
Summa skulder 2.497.003 −2.111 −40.430

Kontakt för media