Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 3 iulie 2015

8 iulie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 3 iulie 2015, scăderea de 19,4 milioane EUR înregistrată de poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a datorat ajustărilor din reevaluările trimestriale și vânzării de aur în valoare de 81 de milioane EUR efectuate de o bancă centrală națională din Eurosistem în scopul producerii unei monede comemorative.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a diminuat cu 12 miliarde EUR, până la 264 de miliarde EUR. Această variație s-a datorat reevaluării trimestriale a activelor și pasivelor, operațiunilor cu clientela și celor de portofoliu, precum și celor de furnizare de lichiditate în dolari SUA efectuate de băncile centrale din Eurosistem în perioada analizată (a se vedea mai jos).

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
2 iulie 2015  operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 115 milioane USD 155 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au scăzut cu 6,6 miliarde EUR, până la 367,5 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) s-au majorat cu 8,4 miliarde EUR, până la 1 047,4 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 39,2 miliarde EUR, până la 98,4 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a redus cu 37,7 miliarde EUR, până la 431,5 miliarde EUR. Miercuri, 1 iulie 2015, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 88,2 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 76,4 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,6 miliarde EUR (față de 0,3 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 112,5 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 86,3 miliarde EUR).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 12,5 miliarde EUR, până la 477,6 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 3 iulie 2015 Modificări față de 26 iunie 2015 – achiziții Modificări față de 26 iunie 2015 – răscumpărări Modificări față de 26 iunie 2015 – reevaluări la sfârșitul trimestrului
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 22,8 miliarde EUR - -0,4 miliarde EUR -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 10,8 miliarde EUR - - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 96,1 miliarde EUR +1,8 miliarde EUR - -0,3 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 8,9 miliarde EUR +0,3 miliarde EUR - -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 204,7 miliarde EUR +10,2 miliarde EUR
+11,4 miliarde EUR
- -0,6 miliarde EUR
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 134,4 miliarde EUR - - +0,4 miliarde EUR

Acest tabel a fost actualizat la data de 25 ianuarie 2018 pentru a corecta o eroare tipografică.

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 2,9 miliarde EUR, până la 392,2 miliarde EUR.

Reevaluarea activelor și pasivelor Eurosistemului la sfârșitul trimestrului

În conformitate cu normele contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta, deținerile de titluri și instrumentele financiare ale Eurosistemului sunt reevaluate la cursurile și prețurile pieței înregistrate la sfârșitul fiecărui trimestru. Impactul net al reevaluării asupra fiecărei poziții bilanțiere la data de 30 iunie 2015 este prezentat în coloana suplimentară intitulată „ Modificări față de săptămâna anterioară datorate reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului”. Prețul aurului și principalele cursuri de schimb utilizate pentru reevaluarea soldurilor au fost următoarele:

Aur: 1 047,234 EUR/uncia de aur fin

USD: 1,1189/EUR

JPY: 137,01/EUR

Drepturi speciale de tragere: 1,2573 EUR/DST

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
  i) ii)
1 Aur şi creanţe în aur 364 459 −81 −19 426
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 292 767 −2 970 −10 919
  2.1 Creanţe asupra FMI 80 499 3 −1 675
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 212 268 −2 973 −9 244
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 38 395 1 201 −1 483
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 106 −1 589 −117
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 106 −1 589 −117
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 544 104 −11 492 0
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 76 412 −11 822 0
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 467 096 0 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 597 330 0
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 134 891 181 12
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 845 104 12 533 −6 665
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 477 615 13 020 −547
  7.2 Alte titluri 367 489 −487 −6 118
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 25 699 0 −44
9 Alte active 231 479 106 −1 789
Total active 2 497 003 −2 111 −40 430
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
  i) ii)
1 Bancnote în circulaţie 1 047 403 8 434 0
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 504 823 29 084 0
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 392 189 2 867 0
  2.2 Facilitatea de depozit 112 492 26 199 0
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 142 17 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 014 −150 0
4 Certificate de debit emise 0 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 164 148 −39 861 0
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 98 386 −39 209 0
  5.2 Alte angajamente 65 763 −652 0
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 31 997 2 358 −9
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 018 −210 −57
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 676 −457 −259
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 676 −457 −259
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 456 0 −1 200
10 Alte pasive 210 652 −1 309 −3 031
11 Conturi de reevaluare 367 423 0 −35 875
12 Capital şi rezerve 98 392 0 0
Total pasive 2 497 003 −2 111 −40 430

Contacte media