Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 3.7.2015

8.7.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 3.7.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 19,4 miljardilla eurolla neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta sekä 81 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin myytyä kultaa keräilykolikkoa varten.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 12 miljardilla eurolla 264 miljardiin euroon. Muutos johtui saamisten ja velkojen neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksista sekä eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksuista, arvopaperikaupoista ja Yhdysvaltain dollarin määräisistä likviditeettiä lisäävistä operaatioista tarkastelujakson aikana.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
2.7.2015  Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 115 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 155 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 6,6 miljardilla eurolla 367,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 8,4 miljardilla eurolla 1 047,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 39,2 miljardilla eurolla 98,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 37,7 miljardilla eurolla 431,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 1.7.2015 erääntyi 88,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 76,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,3 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 112,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 86,3 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 12,5 miljardilla eurolla 477,6 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 3.7.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: uudelleenarvostuksen vaikutus
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 22,8 miljardia euroa - 0,4 miljardia euroa -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 10,8 miljardia euroa - - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 96,1 miljardia euroa +1,8 miljardia euroa - 0,3 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 8,9 miljardia euroa +0,3 miljardia euroa - -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 204,7 miljardia euroa +10,2 miljardia euroa
+11,4 miljardia euroa
- 0,6 miljardia euroa
Velkapaperiohjelma 134,4 miljardia euroa - - +0,4 miljardia euroa

Taulukko on korjattu 25.1.2018.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 2,9 miljardilla eurolla 392,2 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän saamisten ja velkojen uudelleenarvostus vuosineljänneksen lopussa

Eurojärjestelmän yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti eurojärjestelmän kulta, valuutat, hallussa pidetyt arvopaperit ja rahoitusinstrumentit arvostetaan uudelleen markkinakursseihin ja ‑hintoihin jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Tase-erien uudelleenarvostuksesta johtuva nettovaikutus 30.6.2015 esitetään sarakkeen ”muutos edelliseen viikkoon verrattuna” alasarakkeessa ii. Uudelleenarvostuksessa käytetyt keskeiset valuuttakurssit ja kullan hinta olivat:

Kulta: 1 047,234 euroa / unssi

Yhdysvaltain dollari / euro: 1,1189

Japanin jeni / euro: 137,01

Erityiset nosto-oikeudet: 1,2573 euroa / erityinen nosto-oikeus

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 364 459 −81 −19 426
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 292 767 −2 970 −10 919
  2.1 Saamiset IMF:ltä 80 499 3 −1 675
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 212 268 −2 973 −9 244
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 38 395 1 201 −1 483
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 106 −1 589 −117
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 106 −1 589 −117
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 544 104 −11 492 0
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 76 412 −11 822 0
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 467 096 0 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 597 330 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 134 891 181 12
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 845 104 12 533 −6 665
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 477 615 13 020 −547
  7.2 Muut arvopaperit 367 489 −487 −6 118
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 699 0 −44
9 Muut saamiset 231 479 106 −1 789
Vastaavaa yhteensä 2 497 003 −2 111 −40 430
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 1 047 403 8 434 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 504 823 29 084 0
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 392 189 2 867 0
  2.2 Talletusmahdollisuus 112 492 26 199 0
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 142 17 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 014 −150 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 164 148 −39 861 0
  5.1 Julkisyhteisöt 98 386 −39 209 0
  5.2 Muut 65 763 −652 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 31 997 2 358 −9
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 018 −210 −57
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 676 −457 −259
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 676 −457 −259
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 456 0 −1 200
10 Muut velat 210 652 −1 309 −3 031
11 Arvonmuutostilit 367 423 0 −35 875
12 Pääoma ja rahastot 98 392 0 0
Vastattavaa yhteensä 2 497 003 −2 111 −40 430

Yhteyshenkilöt