Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 3. júlu 2015

8. júla 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 3. júla 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 19,4 mld. EUR v dôsledku štvrťročného precenenia a o ďalších 81 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z národných centrálnych bánk Eurosystému na vydanie pamätnej mince.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 12 mld. EUR na 264 mld. EUR. Táto zmena bola dôsledkom štvrťročného precenenia aktív a pasív a zároveň klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch uskutočnených centrálnymi bankami Eurosystému počas sledovaného obdobia (uvedených nižšie).

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
2. júla 2015  7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 115 mil. USD 155 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 6,6 mld. EUR na 367,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 8,4 mld. EUR na 1 047,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 39,2 mld. EUR na 98,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) klesol o 37,7 mld. EUR na 431,5 mld. EUR. V stredu 1. júla 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 88,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 76,4 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,6 mld. EUR (v porovnaní s 0,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 112,5 mld. EUR (v porovnaní s 86,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 12,5 mld. EUR na 477,6 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 3. júlu 2015 Zmena oproti 26. júnu 2015: nákup Zmena oproti 26. júnu 2015: splatenie Zmena oproti 26. júnu 2015: štvrťročné precenenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 22,8 mld. EUR -0,4 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 10,8 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 96,1 mld. EUR +1,8 mld. EUR -0,3 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 8,9 mld. EUR +0,3 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 204,7 mld. EUR +10,2 mld. EUR
+11,4 mld. EUR
-0,6 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 134,4 mld. EUR +0,4 mld. EUR

Táto tabuľka bola dňa 25. januára 2018 aktualizovaná z dôvodu opravy tlačovej chyby.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 2,9 mld. EUR na 392,2 mld. EUR.

Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje na základe aktuálnych trhových kurzov a cien. Čistý vplyv precenenia na jednotlivé súvahové položky k 30. júnu 2015 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku štvrťročných precenení“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a tieto výmenné kurzy:

Zlato: 1 047,234 EUR za uncu rýdzeho zlata

1,1189 USD/EUR

137,01 JPY/EUR

Zvláštne práva čerpania: 1,2573 EUR/SDR

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
  i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 364 459 −81 −19 426
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 292 767 −2 970 −10 919
  2.1 Pohľadávky voči MMF 80 499 3 −1 675
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 212 268 −2 973 −9 244
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 38 395 1 201 −1 483
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 106 −1 589 −117
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 20 106 −1 589 −117
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 544 104 −11 492 0
  5.1 Hlavné refinančné operácie 76 412 −11 822 0
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 467 096 0 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 597 330 0
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 134 891 181 12
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 845 104 12 533 −6 665
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 477 615 13 020 −547
  7.2 Ostatné cenné papiere 367 489 −487 −6 118
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 699 0 −44
9 Ostatné aktíva 231 479 106 −1 789
Aktíva spolu 2 497 003 −2 111 −40 430
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
  i) ii)
1 Bankovky v obehu 1 047 403 8 434 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 504 823 29 084 0
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 392 189 2 867 0
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 112 492 26 199 0
  2.3 Termínované vklady 0 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 142 17 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 014 −150 0
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 164 148 −39 861 0
  5.1 Verejná správa 98 386 −39 209 0
  5.2 Ostatné záväzky 65 763 −652 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 31 997 2 358 −9
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 018 −210 −57
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 676 −457 −259
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 676 −457 −259
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 456 0 −1 200
10 Ostatné pasíva 210 652 −1 309 −3 031
11 Účty precenenia 367 423 0 −35 875
12 Základné imanie a rezervy 98 392 0 0
Pasíva spolu 2 497 003 −2 111 −40 430
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá