Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 3. juli 2015

8. juli 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede 3. juli 2015, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 19,4 mia. euro som følge af kvartalsvise revalueringer og med 81 mio. euro på grund af en national centralbank i Eurosystemets salg af guld med henblik på at producere en erindringsmønt.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 12 mia. euro til 264 mia. euro. Ændringen skyldtes virkningen af den kvartalsvise revaluering af aktiver og passiver samt kunde- og porteføljetransaktioner samt likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar udført af centralbankerne i Eurosystemet i den betragtede periode (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
2. juli 2015  Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage 115 mio. euro 155 mio. euro

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 6,6 mia. euro til 367,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 8,4 mia. euro til 1.047,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 39,2 mia. euro til 98,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 37,7 mia. euro til 431,5 mia. euro. Onsdag den 1. juli 2015 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 88,2 mia. euro, og en ny på 76,4 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,6 mia. euro (mod 0,3 mia. euro i den foregående uge). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 112,5 mia. euro (mod 86,3 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 12,5 mia. euro til 477,6 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 3. juli 2015 Ændring i forhold til 26. juni 2015 – opkøb Ændring i forhold til 26. juni 2015 – indfrielser Ændring i forhold til 26. juni 2015 – reguleringer ultimo kvartalet
Første program til opkøb af dækkede obligationer 22,8 mia. euro - -0,4 mia. euro -
Andet program til opkøb af dækkede obligationer 10,8 mia. euro - - -
Tredje program til opkøb af dækkede obligationer 96,1 mia. euro +1,8 mia. euro - -0,3 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 8,9 mia. euro +0,3 mia. euro - -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 204,7 mia. euro +10,2 mia. euro
+11,4 mia. euro
- -0,6 mia. euro
Securities Markets Programme 134,4 mia. euro - - +0,4 mia. euro

Denne tabel blev opdateret 25. januar 2018 for at rette en trykfejl.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 2,9 mia. euro til 392,2 mia. euro.

Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ultimo kvartalet

I overensstemmelse med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres Eurosystemets beholdninger af guld, fremmed valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter til markedskurser og -priser ved udgangen af hvert kvartal. Nettovirkningen af revalueringen på hver balancepost pr. 30. juni 2015 fremgår af den særskilte kolonne "Ændring i forhold til ugen før pga. justeringer ultimo kvartalet". Guldprisen og de vigtigste kurser anvendt ved revalueringen af balanceposterne var følgende:

EUR 1.047,234 pr. fine oz.

USD 1,1189 pr. EUR

JPY 137,01 pr. EUR

Særlige trækningsrettigheder (SDR): EUR 1,2573 pr. SDR.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
  i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 364.459 −81 −19.426
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 292.767 −2.970 −10.919
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.499 3 −1.675
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 212.268 −2.973 −9.244
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 38.395 1.201 −1.483
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.106 −1.589 −117
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.106 −1.589 −117
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 544.104 −11.492 0
  5.1 Primære markedsoperationer 76.412 −11.822 0
  5.2 Langfristede markedsoperationer 467.096 0 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 597 330 0
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 134.891 181 12
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 845.104 12.533 −6.665
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 477.615 13.020 −547
  7.2 Andre værdipapirer 367.489 −487 −6.118
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.699 0 −44
9 Andre aktiver 231.479 106 −1.789
Aktiver i alt 2.497.003 −2.111 −40.430
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
  i) ii)
1 Seddelomløb 1.047.403 8.434 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 504.823 29.084 0
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 392.189 2.867 0
  2.2 Indlånsfacilitet 112.492 26.199 0
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 142 17 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.014 −150 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 164.148 −39.861 0
  5.1 Offentlig forvaltning og service 98.386 −39.209 0
  5.2 Andre forpligtelser 65.763 −652 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 31.997 2.358 −9
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.018 −210 −57
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.676 −457 −259
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.676 −457 −259
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.456 0 −1.200
10 Andre forpligtelser 210.652 −1.309 −3.031
11 Revalueringskonti 367.423 0 −35.875
12 Kapital og reserver 98.392 0 0
Passiver i alt 2.497.003 −2.111 −40.430

Medie- og pressehenvendelser