Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 3 lipca 2015 r.

8 lipca 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 3 lipca 2015 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) zmniejszył się o 19,4 mld EUR w związku z korektą z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny oraz o 81 mln EUR w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu na potrzeby wyemitowania monety okolicznościowej.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 12 mld EUR do poziomu 264 mld EUR. Zmiana ta wynikała z kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów oraz z transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz operacji zasilających w płynność w USD przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu w okresie sprawozdawczym (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
2 lipca 2015 r.  7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 115 mln USD 155 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 6,6 mld EUR do poziomu 367,5 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 8,4 mld EUR do poziomu 1047,4 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 39,2 mld EUR do poziomu 98,4 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 37,7 mld EUR do poziomu 431,5 mld EUR. W środę 1 lipca 2015 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 88,2 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 76,4 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,6 mld EUR (wobec 0,3 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 112,5 mld EUR (wobec 86,3 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 12,5 mld EUR do poziomu 477,6 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 3.07.2015 Różnica wobec 26.06.2015 – zakup Różnica wobec 26.06.2015 – wykup Różnica wobec 26.06.2015 – korekta na koniec kwartału
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 22,8 mld EUR –0,4 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 10,8 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 96,1 mld EUR +1,8 mld EUR –0,3 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 8,9 mld EUR +0,3 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych wyemitowanych przez sektor publiczny 204,7 mld EUR +10,2 mld EUR
+11,4 mld EUR
–0,6 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 134,4 mld EUR +0,4 mld EUR

Tabelę zaktualizowano 25 stycznia 2018, by poprawić błąd typograficzny.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 2,9 mld EUR do poziomu 392,2 mld EUR.

Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału

Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, waluty obce, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 30 czerwca 2015 r. wykazano w dodatkowej kolumnie „Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Do aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące główne kursy walutowe i cenę złota:

Złoto: 1047,234 EUR za uncję jubilerską

1,1189 USD/EUR

137,01 JPY/EUR

Specjalne prawa ciągnienia: 1,2573 EUR/XDR

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
  i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 364.459 −81 −19.426
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 292.767 −2.970 −10.919
  2.1 Należności od MFW 80.499 3 −1.675
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 212.268 −2.973 −9.244
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 38.395 1.201 −1.483
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.106 −1.589 −117
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.106 −1.589 −117
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 544.104 −11.492 0
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 76.412 −11.822 0
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 467.096 0 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 597 330 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 134.891 181 12
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 845.104 12.533 −6.665
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 477.615 13.020 −547
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 367.489 −487 −6.118
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.699 0 −44
9 Pozostałe aktywa 231.479 106 −1.789
Aktywa razem 2.497.003 −2.111 −40.430
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
  i) ii)
1 Banknoty w obiegu 1.047.403 8.434 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 504.823 29.084 0
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 392.189 2.867 0
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 112.492 26.199 0
  2.3 Depozyty terminowe 0 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 142 17 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.014 −150 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 164.148 −39.861 0
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 98.386 −39.209 0
  5.2 Pozostałe zobowiązania 65.763 −652 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 31.997 2.358 −9
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.018 −210 −57
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.676 −457 −259
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.676 −457 −259
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.456 0 −1.200
10 Pozostałe pasywa 210.652 −1.309 −3.031
11 Różnice z wyceny 367.423 0 −35.875
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 98.392 0 0
Pasywa razem 2.497.003 −2.111 −40.430
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami