Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 3 juli 2015

8 juli 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 3 juli 2015 daalde de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) met EUR 19,4 miljard ten gevolge van driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen en met EUR 81 miljoen ten gevolge van de verkoop van goud door een nationale centrale bank van het Eurosysteem ten behoeve van de productie van een herdenkingsmunt.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 12 miljard naar EUR 264 miljard. Deze mutatie was het gevolg van de effecten van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassing van activa en passiva, en van door de centrale banken van het Eurosysteem gedurende de verslagperiode verrichte cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
2 juli 2015  7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 115 miljoen USD 155 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 6,6 miljard naar EUR 367,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 8,4 miljard naar EUR 1.047,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 39,2 miljard naar EUR 98,4 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 37,7 miljard naar EUR 431,5 miljard. Op woensdag 1 juli 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 88,2 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 76,4 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bedroeg EUR 0,6 miljard (vergeleken met EUR 0,3 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 112,5 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 86,3 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 12,5 miljard naar EUR 477,6 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 3 juli 2015 Verschil ten opzichte van 26 juni 2015 – Aankopen Verschil ten opzichte van 26 juni 2015 – Aflossingen Verschil ten opzichte van 26 juni 2015 – Kwartaaleinde-aanpassingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 22,8 miljard - -EUR 0,4 miljard -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 10,8 miljard - - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 96,1 miljard +EUR 1,8 miljard - -EUR 0,3 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 8,9 miljard +EUR 0,3 miljard - -
Programma voor de aankoop van activa uit de publieke sector EUR 204,7 miljard +EUR 10,2 miljard
+EUR 11,4 miljard
- -EUR 0,6 miljard
Programma voor de effectenmarkten EUR 134,4 miljard - - + EUR 0,4 miljard

Deze tabel is op 25 januari 2018 bijgewerkt ter correctie van een drukfout.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 2,9 miljard naar EUR 392,2 miljard.

Driemaandelijkse herwaardering van de activa en passiva van het Eurosysteem

In overeenstemming met de door het Eurosysteem gehanteerde geharmoniseerde regels voor waardering en resultaatbepaling worden het goud, de deviezen, de aangehouden waardepapieren en de financiële instrumenten van het Eurosysteem aan het einde van elk kwartaal geherwaardeerd tegen marktkoersen en -prijzen. Het netto-effect van de herwaardering op elke balanspost per 30 juni 2015 wordt weergegeven in de daartoe toegevoegde kolom „Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge kwartaaleinde-aanpassingen.” De goudprijs en de belangrijkste wisselkoersen gebruikt voor de herwaardering van de saldi waren de volgende:

Goud: EUR 1.047,234 per fine ounce

USD: 1,1189 per EUR

JPY: 137,01 per EUR

Bijzondere trekkingsrechten: EUR 1,2573 per SDR

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
  i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 364.459 −81 −19.426
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 292.767 −2.970 −10.919
  2.1 Vorderingen op het IMF 80.499 3 −1.675
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 212.268 −2.973 −9.244
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 38.395 1.201 −1.483
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.106 −1.589 −117
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.106 −1.589 −117
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 544.104 −11.492 0
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 76.412 −11.822 0
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 467.096 0 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 597 330 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 134.891 181 12
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 845.104 12.533 −6.665
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 477.615 13.020 −547
  7.2 Overige waardepapieren 367.489 −487 −6.118
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.699 0 −44
9 Overige activa 231.479 106 −1.789
Totaal activa 2.497.003 −2.111 −40.430
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
  i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 1.047.403 8.434 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 504.823 29.084 0
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 392.189 2.867 0
  2.2 Depositofaciliteit 112.492 26.199 0
  2.3 Termijndeposito's 0 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 142 17 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.014 −150 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 164.148 −39.861 0
  5.1 Overheid 98.386 −39.209 0
  5.2 Overige verplichtingen 65.763 −652 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 31.997 2.358 −9
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.018 −210 −57
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.676 −457 −259
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.676 −457 −259
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.456 0 −1.200
10 Overige passiva 210.652 −1.309 −3.031
11 Herwaarderingsrekeningen 367.423 0 −35.875
12 Kapitaal en reserves 98.392 0 0
Totaal passiva 2.497.003 −2.111 −40.430

Contactpersonen voor de media