Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 3. juuli 2015

8. juuli 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

3. juulil 2015 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 19,4 miljardi euro võrra. Selle tingisid kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused ja 81 miljoni euro ulatuses kulla müük eurosüsteemi ühe keskpanga poolt mälestusmündi valmistamiseks.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 12 miljardi euro võrra 264 miljardi euroni. Selle tingisid varade ja kohustuste kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused ning vaatlusalusel ajavahemikul eurosüsteemi keskpankade teostatud kliendi- ja portfellitehingud ning USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid (vt allpool).

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
2. juuli 2015  USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 115 miljonit USA dollarit 155 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 6,6 miljardi euro võrra 367,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 8,4 miljardi euro võrra 1047,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 39,2 miljardi euro võrra 98,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 37,7 miljardi euro võrra 431,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 1. juulil 2015 möödus 88,2 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 76,4 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,3 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 112,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 86,3 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 12,5 miljardi euro võrra 477,6 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 3. juuli 2015 Erinevus võrreldes 26. juuniga 2015 – ost Erinevus võrreldes 26. juuniga 2015 – lunastamine Erinevus võrreldes 26. juuniga 2015 – kvartalilõpu kohandused
Tagatud võlakirjade ostukava 1 22,8 miljardit eurot –0,4 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 10,8 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 96,1 miljardit eurot +1,8 miljardit eurot –0,3 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 8,9 miljardit eurot +0,3 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 204,7 miljardit eurot +10,2 miljardit eurot
+11,4 miljardit eurot
–0,6 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 134,4 miljardit eurot +0,4 miljardit eurot

Tabelit ajakohastati 25. jaanuaril 2018, et parandada trükiviga.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 2,9 miljardi euro võrra 392,2 miljardi euroni.

Eurosüsteemi varade ja kohustuste kvartalilõpu ümberhindlus

Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute, väärtpaberite ja finantsinstrumentide ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja -hindadele. Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 2015. aasta 30. juuni seisuga on esitatud eraldi lahtris „Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb kvartalilõpu kohandustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:

Kuld: 1047,234 eurot untsi kohta

USD/EUR: 1,1189

EUR/JPY: 137,01

SDRid: 1,2573 EUR/SDR

Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Kuld ja nõuded kullas 364 459 −81 −19 426
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 292 767 −2 970 −10 919
  2.1 Nõuded RVFle 80 499 3 −1 675
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 212 268 −2 973 −9 244
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 38 395 1 201 −1 483
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 106 −1 589 −117
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 106 −1 589 −117
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 544 104 −11 492 0
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 76 412 −11 822 0
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 467 096 0 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 597 330 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 134 891 181 12
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 845 104 12 533 −6 665
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 477 615 13 020 −547
  7.2 Muud väärtpaberid 367 489 −487 −6 118
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 699 0 −44
9 Muud varad 231 479 106 −1 789
Varad kokku 2 497 003 −2 111 −40 430
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 1 047 403 8 434 0
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 504 823 29 084 0
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 392 189 2 867 0
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 112 492 26 199 0
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 142 17 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 014 −150 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 164 148 −39 861 0
  5.1 Valitsussektor 98 386 −39 209 0
  5.2 Muud kohustused 65 763 −652 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 31 997 2 358 −9
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 018 −210 −57
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 676 −457 −259
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 676 −457 −259
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 456 0 −1 200
10 Muud kohustused 210 652 −1 309 −3 031
11 Ümberhindluskontod 367 423 0 −35 875
12 Kapital ja reservid 98 392 0 0
Kohustused kokku 2 497 003 −2 111 −40 430

Kontaktandmed