Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 3. červenci 2015

8. července 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 3. července 2015 poklesl objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 19,4 mld. EUR v důsledku čtvrtletního přecenění a o 81 mil. EUR v důsledku prodeje zlata jednou z národních centrálních bank Eurosystému za účelem výroby oběžné pamětní mince.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 12 mld. EUR na 264 mld. EUR. K této změně došlo v důsledku vlivů čtvrtletního přecenění aktiv a pasiv a dále v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech, jež ve sledovaném období prováděly centrální banky Eurosystému (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
2. července 2015  reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 115 mil. USD 155 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 6,6 mld. EUR na 367,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 8,4 mld. EUR na 1 047,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 39,2 mld. EUR na 98,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 37,7 mld. EUR na 431,5 mld. EUR. Ve středu 1. července 2015 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 88,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 76,4 mld. EUR se splatností sedm dní.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,6 mld. EUR (ve srovnání s 0,3 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 112,5 mld. EUR (ve srovnání s 86,3 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 12,5 mld. EUR na 477,6 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 3. červenci 2015 Rozdíl v porovnání s 26. červnem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání s 26. červnem 2015 – splacení Rozdíl v porovnání s 26. červnem 2015 – přecenění na konci čtvrtletí
1. program nákupu krytých dluhopisů 22,8 mld. EUR -0,4 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 10,8 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 96,1 mld. EUR +1,8 mld. EUR -0,3 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 8,9 mld. EUR +0,3 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 204,7 mld. EUR +10,2 mld. EUR
+11,4 mld. EUR
-0,6 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 134,4 mld. EUR +0,4 mld. EUR

Z důvodu opravy tiskové chyby byla 25. ledna 2018 tato tabulka aktualizována.

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 2,9 mld. EUR na 392,2 mld. EUR.

Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí

Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje v držení Eurosystému jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému přeceňovány podle tržních kurzů a cen platných ke konci každého čtvrtletí. Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy k 30. červnu 2015 je uveden v přidaném sloupečku „ Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě přecenění na konci čtvrtletí“. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto hlavní směnné kurzy:

Zlato: 1 047,234 EUR za unci ryzího zlata

USD: 1,1189 USD/EUR

JPY: 137,01 JPY/EUR

Zvláštní práva čerpání: 1,2573 EUR/ZPČ

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
  i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 364 459 −81 −19 426
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 292 767 −2 970 −10 919
  2.1 Pohledávky za MMF 80 499 3 −1 675
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 212 268 −2 973 −9 244
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 38 395 1 201 −1 483
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 106 −1 589 −117
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 106 −1 589 −117
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 544 104 −11 492 0
  5.1 Hlavní refinanční operace 76 412 −11 822 0
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 467 096 0 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 597 330 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 134 891 181 12
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 845 104 12 533 −6 665
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 477 615 13 020 −547
  7.2 Ostatní cenné papíry 367 489 −487 −6 118
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 699 0 −44
9 Ostatní aktiva 231 479 106 −1 789
Aktiva celkem 2 497 003 −2 111 −40 430
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
  i) ii)
1 Bankovky v oběhu 1 047 403 8 434 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 504 823 29 084 0
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 392 189 2 867 0
  2.2 Vkladová facilita 112 492 26 199 0
  2.3 Termínované vklady 0 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 142 17 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 014 −150 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 164 148 −39 861 0
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 98 386 −39 209 0
  5.2 Ostatní závazky 65 763 −652 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 31 997 2 358 −9
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 018 −210 −57
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 676 −457 −259
  8.1 Vklady a ostatní závazky 5 676 −457 −259
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 456 0 −1 200
10 Ostatní pasiva 210 652 −1 309 −3 031
11 Účty přecenění 367 423 0 −35 875
12 Kapitál a rezervní fondy 98 392 0 0
Pasiva celkem 2 497 003 −2 111 −40 430

Kontakty pro média