Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 3 юли 2015 г.

8 юли 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 3 юли 2015 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) отбелязва намаление с 19,4 млрд. евро в резултат от корекции вследствие на извършената тримесечна преоценка и с 81 млн. евро в резултат от продажбата на злато от една национална централна банка от Евросистемата с цел произвеждане на възпоменателна монета.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 12 млрд. евро до 264 млрд. евро. Промяната се дължи на ефекта от извършената тримесечна преоценка на активите и пасивите, както и на транзакциите с клиенти и портфейлни транзакции и операциите по предоставяне на ликвидност в щатски долари, осъществени от централни банки от Евросистемата през отчетния период (вж. по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
2 юли 2015 г.  7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 115 млн. щатски долара 155 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 6,6 млрд. евро до 367,5 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 8,4 млрд. евро до 1047,4 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 39,2 млрд. евро до 98,4 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 37,7 млрд. евро до 431,5 млрд. евро. На 1 юли 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 88,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 76,4 млрд. евро със седемдневен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,6 млрд. евро (при 0,3 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 112,5 млрд. евро (при 86,3 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 12,5 млрд. евро до 477,6 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 3 юли 2015 г. Разлика спрямо 26 юни 2015 г. – покупки Разлика спрямо 26 юни 2015 г. – изплащания Разлика спрямо 26 юни 2015 г. – корекции в края на тримесечието
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 22,8 млрд. евро - -0,4 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 10,8 млрд. евро - - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 96,1 млрд. евро +1,8 млрд. евро - -0,3 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 8,9 млрд. евро +0,3 млрд. евро - -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 204,7 млрд. евро +10,2 млрд. евро
+11,4 млрд. евро
- -0,6 млрд. евро
Програма за пазарите на ценни книжа 134,4 млрд. евро - - +0,4 млрд. евро

Тази таблица е актуализирана на 25 януари 2018 г. с цел коригиране на печатна грешка.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 2,9 млрд. евро до 392,2 млрд. евро.

Преоценка на активите и пасивите на Евросистемата към края на тримесечието

В съответствие с хармонизираните счетоводни правила на Евросистемата златото, чуждестранната валута, наличностите от ценни книжа и финансовите инструменти на Евросистемата подлежат на преоценка по пазарни курсове и цени към края на всяко тримесечие. Нетният ефект от преоценката върху всяка статия от баланса към 30 юни 2015 г. е представен в допълнителна колона „ Разлика спрямо предходната седмица в резултат на корекции в края на тримесечието“. Цената на златото и основните обменни курсове, използвани за преоценката, са следните:

Злато – 1047,234 евро за унция чисто злато

Щатски долар – 1,1189 за 1 евро

Японска йена – 137,01 за 1 евро

Специални права на тираж – 1,2573 евро за СПТ

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
  i) ii)
1 Злато и вземания в злато 364 459 −81 −19 426
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 292 767 −2 970 −10 919
  2.1 Вземания от МВФ 80 499 3 −1 675
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 212 268 −2 973 −9 244
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 38 395 1 201 −1 483
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 106 −1 589 −117
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 106 −1 589 −117
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 544 104 −11 492 0
  5.1 Основни операции по рефинансиране 76 412 −11 822 0
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 467 096 0 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 597 330 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 134 891 181 12
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 845 104 12 533 −6 665
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 477 615 13 020 −547
  7.2 Други ценни книжа 367 489 −487 −6 118
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 699 0 −44
9 Други активи 231 479 106 −1 789
Общо активи 2 497 003 −2 111 −40 430
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
  i) ii)
1 Банкноти в обращение 1 047 403 8 434 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 504 823 29 084 0
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 392 189 2 867 0
  2.2 Депозитно улеснение 112 492 26 199 0
  2.3 Срочни депозити 0 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 142 17 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 014 −150 0
4 Издадени дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 164 148 −39 861 0
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 98 386 −39 209 0
  5.2 Други задължения 65 763 −652 0
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 31 997 2 358 −9
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 018 −210 −57
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 676 −457 −259
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 676 −457 −259
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 456 0 −1 200
10 Други задължения 210 652 −1 309 −3 031
11 Сметки за преоценка 367 423 0 −35 875
12 Капитал и резерви 98 392 0 0
Общо пасиви 2 497 003 −2 111 −40 430
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите