Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 3. srpnja 2015.

8. srpnja 2015.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 3. srpnja 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) smanjilo se za 19,4 mlrd. EUR zbog tromjesečnog vrijednosnog usklađivanja i 81 mil. EUR zato što je jedna nacionalna središnja banka Eurosustava prodala zlato za potrebe proizvodnje prigodne kovanice.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 12 mlrd. EUR na 264 mlrd. EUR. Do toga je došlo zbog tromjesečne revalorizacije imovine i obveza te transakcija s klijentima, portfeljnih transakcija i operacija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima koje su provele središnje banke Eurosustava u promatranom razdoblju (vidjeti dolje).

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
2. srpnja 2015.  7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 115 mil. USD 155 mil. USD

Transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 6,6 mlrd. EUR na 367,5 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 8,4 mlrd. EUR na 1.047,4 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 39,2 mlrd. EUR na 98,4 mlrd. EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 37,7 mlrd. EUR na 431,5 mlrd. EUR. U srijedu, 1. srpnja 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 88,2 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 76,4 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,6 mlrd. EUR (u odnosu na 0,3 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 112,5 mlrd. EUR (u odnosu na 86,3 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 12,5 mlrd. EUR na 477,6 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 3. srpnja 2015. Razlika u odnosu na 26. lipnja 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 26. lipnja 2015. – dospjelo Razlika u odnosu na 26. lipnja 2015. – usklađenja na kraju tromjesečja
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 22,8 mlrd. EUR –0,4 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 10,8 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 96,1 mlrd. EUR +1,8 mlrd. EUR –0,3 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 8,9 mlrd. EUR +0,3 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 204,7 mlrd. EUR +10,2 mlrd. EUR
+11,4 mlrd. EUR
–0,6 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 134,4 mlrd. EUR +0,4 mlrd. EUR

Ova je tablica posuvremenjena 25. siječnja 2018. radi ispravka tiskarske pogreške.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 2,9 mlrd. EUR na 392,2 mlrd. EUR.

Revalorizacija imovine i obveza Eurosustava na kraju tromjesečja

U skladu s harmoniziranim računovodstvenim pravilima Eurosustava, revalorizacija zlata, strane valute, vrijednosnih papira i financijskih instrumenata Eurosustava provodi se na kraju svakog tromjesečja po tržišnim tečajevima i cijenama. Neto učinak revalorizacije svake bilančne stavke na dan 30. lipnja 2015. prikazan je u dodatnom stupcu „ Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog usklađivanja na kraju tromjesečja“. Cijena zlata i glavni tečajevi upotrijebljeni za revalorizaciju stanja su sljedeći:

zlato: 1.047,234 EUR za uncu

USD: 1,1189 za EUR

JPY: 137,01 za EUR

posebna prava vučenja (SDR): 1,2573 EUR za SDR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
  i) ii)
1 Zlato i potraživanja u zlatu 364 459 −81 −19 426
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 292 767 −2 970 −10 919
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 80 499 3 −1 675
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 212 268 −2 973 −9 244
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 38 395 1 201 −1 483
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 20 106 −1 589 −117
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 20 106 −1 589 −117
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 544 104 −11 492 0
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 76 412 −11 822 0
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 467 096 0 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 597 330 0
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 134 891 181 12
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 845 104 12 533 −6 665
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 477 615 13 020 −547
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 367 489 −487 −6 118
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 699 0 −44
9 Ostala imovina 231 479 106 −1 789
Ukupno imovina 2 497 003 −2 111 −40 430
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
  i) ii)
1 Novčanice u optjecaju 1 047 403 8 434 0
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 504 823 29 084 0
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 392 189 2 867 0
  2.2 Novčani depoziti 112 492 26 199 0
  2.3 Oročeni depoziti 0 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 142 17 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 014 −150 0
4 Izdani dužnički certifikati 0 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 164 148 −39 861 0
  5.1 Opća država 98 386 −39 209 0
  5.2 Ostale obveze 65 763 −652 0
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 31 997 2 358 −9
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 018 −210 −57
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 5 676 −457 −259
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 676 −457 −259
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 456 0 −1 200
10 Ostale obveze 210 652 −1 309 −3 031
11 Računi revalorizacije 367 423 0 −35 875
12 Kapital i pričuve 98 392 0 0
Ukupno obveze 2 497 003 −2 111 −40 430
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije