Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 3. julija 2015

8. julij 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 3. julija 2015, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 19,4 milijarde EUR zaradi četrtletne prevrednotovalne prilagoditve ter za 81 milijonov EUR zaradi prodaje zlata s strani ene centralne banke Eurosistema za namene proizvodnje spominskega kovanca.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 12 milijard EUR na 264 milijard EUR. Sprememba je nastala zaradi četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti ter zaradi transakcij s strankami, portfeljskih transakcij in operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih, ki so jih v obravnavanem obdobju izvedle centralne banke Eurosistema (glej spodaj).

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
2. julij 2015  7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 115 mio USD 155 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 6,6 milijarde EUR na 367,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 8,4 milijarde EUR na 1.047,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 39,2 milijarde EUR na 98,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 37,7 milijarde EUR na 431,5 milijarde EUR. V sredo, 1. julija 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 88,2 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 76,4 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,6 milijarde EUR (v primerjavi z 0,3 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 112,5 milijarde EUR (v primerjavi s 86,3 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 12,5 milijarde EUR na 477,6 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 3. julija 2015 Razlika od 26. junija 2015 – kupljeno Razlika od 26. junija 2015 – zapadlo Razlika od 26. junija 2015 – prilagoditve ob koncu četrtletja
Prvi program nakupa kritih obveznic 22,8 milijarde EUR - –0,4 milijarde EUR -
Drugi program nakupa kritih obveznic 10,8 milijarde EUR - - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 96,1 milijarde EUR +1,8 milijarde EUR - –0,3 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 8,9 milijarde EUR +0,3 milijarde EUR - -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 204,7 milijarde EUR +10,2 milijarde EUR
+11,4 milijarde EUR
- –0,6 milijarde EUR
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 134,4 milijarde EUR - - +0,4 milijarde EUR

V tej tabeli je bila 25. januarja 2018 popravljena tiskarska napaka.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 2,9 milijarde EUR na 392,2 milijarde EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja

V skladu s harmoniziranimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, imetja vrednostnih papirjev in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 30. junija 2015 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:

zlato: 1.047,234 EUR za unčo

USD: 1,1189 za EUR

JPY: 137,01 za EUR

posebne pravice črpanja (SDR): 1,2573 EUR za SDR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
  i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 364.459 −81 −19.426
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 292.767 −2.970 −10.919
  2.1 Terjatve do MDS 80.499 3 −1.675
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 212.268 −2.973 −9.244
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 38.395 1.201 −1.483
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.106 −1.589 −117
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.106 −1.589 −117
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 544.104 −11.492 0
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 76.412 −11.822 0
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 467.096 0 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 597 330 0
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 134.891 181 12
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 845.104 12.533 −6.665
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 477.615 13.020 −547
  7.2 Drugi vrednostni papirji 367.489 −487 −6.118
8 Dolg širše države v EUR 25.699 0 −44
9 Druga sredstva 231.479 106 −1.789
Skupaj sredstva 2.497.003 −2.111 −40.430
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
  i) ii)
1 Bankovci v obtoku 1.047.403 8.434 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 504.823 29.084 0
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 392.189 2.867 0
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 112.492 26.199 0
  2.3 Vezane vloge 0 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 142 17 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.014 −150 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 164.148 −39.861 0
  5.1 Širša država 98.386 −39.209 0
  5.2 Druge obveznosti 65.763 −652 0
6 Obveznosti do nerezidentov euro-območja v EUR 31.997 2.358 −9
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.018 −210 −57
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 5.676 −457 −259
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 5.676 −457 −259
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 59.456 0 −1.200
10 Druge obveznosti 210.652 −1.309 −3.031
11 Računi prevrednotenja 367.423 0 −35.875
12 Kapital in rezerve 98.392 0 0
Skupaj obveznosti 2.497.003 −2.111 −40.430

Stiki za medije