Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 3. jūlijā

2015.8.07.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 3. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 19.4 mljrd. euro, atspoguļojot ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijas, un par 81 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu, lai emitētu piemiņas monētu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 12 mljrd. euro (līdz 264 mljrd. euro). Šī pārmaiņa skaidrojama ar aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārvērtēšanas ietekmi, kā arī klientu un portfeļu darījumiem un likviditāti palielinošajām operācijām ASV dolāros, ko Eurosistēmas centrālās bankas veica aplūkojamā periodā (sk. tālāk).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2015. gada 2. jūlijs  Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 115 milj. ASV dolāru 155 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 6.6 mljrd. euro (līdz 367.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 8.4 mljrd. euro (līdz 1 047.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 39.2 mljrd. euro (līdz 98.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 37.7 mljrd. euro (līdz 431.5 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 1. jūlijā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 88.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 76.4 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.3 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 112.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 86.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 12.5 mljrd. euro (līdz 477.6 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 3. jūlijā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 26. jūniju Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 26. jūniju Pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 26. jūniju ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 22.8 mljrd. euro –0.4 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 10.8 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 96.1 mljrd. euro +1.8 mljrd. euro –0.3 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 8.9 mljrd. euro +0.3 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 204.7 mljrd. euro +10.2 mljrd. euro
+11.4 mljrd. euro
–0.6 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 134.4 mljrd. euro +0.4 mljrd. euro

Šī tabula aktualizēta 2018. gada 25. janvārī, veicot iespiedkļūdas labojumu.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 2.9 mljrd. euro (līdz 392.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu ceturkšņa beigu pārvērtēšana

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem Eurosistēmas zelts, ārvalstu valūtas, vērtspapīri un finanšu instrumenti katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc tirgus likmēm un cenām. Pārvērtēšanas tīrā ietekme uz katru bilances posteni 2015. gada 30. jūnijā uzrādīta atsevišķā ailē "Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu ceturkšņa beigu korekciju rezultātā". Atlikumu pārvērtēšanā izmantotā zelta cena un galvenie maiņas kursi bija šādi.

Zelts: 1 047.234 EUR par Trojas unci

1.1189 USD par 1 EUR

137.01 JPY par 1 EUR

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.2573 par 1 SDR

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
  i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 364,459 −81 −19,426
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 292,767 −2,970 −10,919
  2.1 SVF debitoru parādi 80,499 3 −1,675
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 212,268 −2,973 −9,244
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 38,395 1,201 −1,483
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,106 −1,589 −117
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20,106 −1,589 −117
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 544,104 −11,492 0
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 76,412 −11,822 0
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 467,096 0 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 597 330 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 134,891 181 12
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 845,104 12,533 −6,665
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 477,615 13,020 −547
  7.2 Pārējie vērtspapīri 367,489 −487 −6,118
8 Valdības parāds euro 25,699 0 −44
9 Pārējie aktīvi 231,479 106 −1,789
Kopā aktīvi 2,497,003 −2,111 −40,430
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
  i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 1,047,403 8,434 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 504,823 29,084 0
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 392,189 2,867 0
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 112,492 26,199 0
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 142 17 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,014 −150 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 164,148 −39,861 0
  5.1 Saistības pret valdību 98,386 −39,209 0
  5.2 Pārējās saistības 65,763 −652 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 31,997 2,358 −9
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,018 −210 −57
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5,676 −457 −259
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5,676 −457 −259
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59,456 0 −1,200
10 Pārējās saistības 210,652 −1,309 −3,031
11 Pārvērtēšanas konti 367,423 0 −35,875
12 Kapitāls un rezerves 98,392 0 0
Kopā pasīvi 2,497,003 −2,111 −40,430
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem