Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 17 април 2015 г.

21 април 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 17 април 2015 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 1 млрд. евро до 272,3 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През седмицата Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1,3 млрд. евро до 376,8 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 2,9 млрд. евро до 1018,1 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) отбелязват намаление със 7,8 млрд. евро до 67,3 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 14,6 млрд. евро до 423,2 млрд. евро. На 15 април 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 108,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 96,6 млрд. евро със седемдневен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 90,6 млрд. евро (при 88,0 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 12,2 млрд. евро до 325 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 17 април 2015 г. Разлика спрямо 10 април 2015 г. – покупки Разлика спрямо 10 април 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 25,7 млрд. евро - -0,3 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 11,4 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 69,7 млрд. евро + 2,5 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 5,5 млрд. евро + 0,3 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 73,3 млрд. евро + 11,6 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 139,4 млрд. евро - -1,9 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 5,8 млрд. евро до 282,6 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 383 966 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 303 006 −2 265
2.1 Вземания от МВФ 83 369 −21
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 219 638 −2 244
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 39 354 978
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 837 −1 768
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 837 −1 768
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 514 142 −11 756
5.1 Основни операции по рефинансиране 96 559 −11 699
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 417 558 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 25 −58
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 121 735 753
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 701 787 10 946
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 324 958 12 220
7.2 Други ценни книжа 376 829 −1 274
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 718 0
9 Други активи 232 518 −1 788
Общо активи 2 344 062 −4 900
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 018 130 −2 867
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 373 607 8 667
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 282 638 5 809
2.2 Депозитно улеснение 90 608 2 646
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 361 213
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 511 −59
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 125 957 −6 168
5.1 Сектор „Държавно управление“ 67 267 −7 752
5.2 Други задължения 58 690 1 584
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 37 411 −2 150
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 875 −52
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 552 −192
8.1 Депозити, салда и други задължения 7 552 −192
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 60 656 0
10 Други задължения 214 054 −2 080
11 Сметки за преоценка 403 298 0
12 Капитал и резерви 96 011 0
Общо пасиви 2 344 062 −4 900

Данни за контакт за медиите