Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 17 april 2015

21 april 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 17 april 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 1 miljard naar EUR 272,3 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

Gedurende de week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (passiefpost 7.2) daalden met EUR 1,3 miljard naar EUR 376,8 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 2,9 miljard naar EUR 1.018,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 7,8 miljard naar EUR 67,3 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 14,6 miljard naar EUR 423,2 miljard. Op woensdag 15 april 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 108,3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 96,6 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 90,6 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 88,0 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 12,2 miljard naar EUR 325 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 17 april 2015 Verschil ten opzichte van 10 april 2015 – Aankopen Verschil ten opzichte van 10 april 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 25,7 miljard - -EUR 0,3 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 11,4 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 69,7 miljard +EUR 2,5 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 5,5 miljard +EUR 0,3 miljard -
Programma voor de aankoop van activa uit de publieke sector EUR 73,3 miljard +EUR 11,6 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 139,4 miljard - -EUR 1,9 miljard

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 5,8 miljard naar EUR 282,6 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 383.966 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 303.006 −2.265
2.1 Vorderingen op het IMF 83.369 −21
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 219.638 −2.244
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 39.354 978
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.837 −1.768
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.837 −1.768
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 514.142 −11.756
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 96.559 −11.699
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 417.558 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 25 −58
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 121.735 753
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 701.787 10.946
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 324.958 12.220
7.2 Overige waardepapieren 376.829 −1.274
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.718 0
9 Overige activa 232.518 −1.788
Totaal activa 2.344.062 −4.900
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.018.130 −2.867
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 373.607 8.667
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 282.638 5.809
2.2 Depositofaciliteit 90.608 2.646
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 361 213
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.511 −59
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 125.957 −6.168
5.1 Overheid 67.267 −7.752
5.2 Overige verplichtingen 58.690 1.584
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 37.411 −2.150
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.875 −52
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.552 −192
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.552 −192
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 60.656 0
10 Overige passiva 214.054 −2.080
11 Herwaarderingsrekeningen 403.298 0
12 Kapitaal en reserves 96.011 0
Totaal passiva 2.344.062 −4.900

Contactpersonen voor de media