Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 17. aprila 2015

21. april 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 17. aprila 2015, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 1 milijardo EUR na 272,3 milijarde EUR.

Eurosistem ni v tem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1,3 milijarde EUR na 376,8 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 2,9 milijarde EUR na 1.018,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 7,8 milijarde EUR na 67,3 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 14,6 milijarde EUR na 423,2 milijarde EUR. V sredo, 15. aprila 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 108,3 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 96,6 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 90,6 milijarde EUR (v primerjavi z 88,0 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 12,2 milijarde EUR na 325 milijard EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 17. aprila 2015 Razlika od 10. aprila 2015 – kupljeno Razlika od 10. aprila 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 25,7 milijarde EUR - –0.3 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 11,4 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 69,7 milijarde EUR +2,5 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 5,5 milijarde EUR +0,3 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 73,3 milijarde EUR +11,6 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 139,4 milijarde EUR - –1,9 milijarde EUR

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 5,8 milijarde EUR na 282,6 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 383.966 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 303.006 −2.265
2.1 Terjatve do MDS 83.369 −21
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 219.638 −2.244
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 39.354 978
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.837 −1.768
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.837 −1.768
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 514.142 −11.756
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 96.559 −11.699
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 417.558 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 25 −58
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 121.735 753
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 701.787 10.946
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 324.958 12.220
7.2 Drugi vrednostni papirji 376.829 −1.274
8 Dolg širše države v EUR 26.718 0
9 Druga sredstva 232.518 −1.788
Skupaj sredstva 2.344.062 −4.900
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.018.130 −2.867
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 373.607 8.667
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 282.638 5.809
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 90.608 2.646
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 361 213
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.511 −59
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 125.957 −6.168
5.1 Širša država 67.267 −7.752
5.2 Druge obveznosti 58.690 1.584
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 37.411 −2.150
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.875 −52
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.552 −192
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.552 −192
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 60.656 0
10 Druge obveznosti 214.054 −2.080
11 Računi prevrednotenja 403.298 0
12 Kapital in rezerve 96.011 0
Skupaj obveznosti 2.344.062 −4.900

Stiki za medije