Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 17. dubnu 2015

21. dubna 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 17. dubna 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl v důsledku klientských a portfoliových transakcí o 1 mld. EUR na 272,3 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém ve sledovaném týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1,3 mld. EUR na 376,8 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 2,9 mld. EUR na 1 018,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 7,8 mld. EUR na 67,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 14,6 mld. EUR na 423,2 mld. EUR. Ve středu 15. dubna 2015 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 108,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 96,6 mld. EUR se splatností sedm dní.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (ve srovnání s 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 90,6 mld. EUR (ve srovnání s 88,0 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 12,2 mld. EUR na 325 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 17. dubnu 2015 Rozdíl v porovnání s 10. dubnem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání s 10. dubnem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 25,7 mld. EUR -0,3 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 11,4 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 69,7 mld. EUR +2,5 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 5,5 mld. EUR +0,3 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 73,3 mld. EUR +11,6 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 139,4 mld. EUR -1,9 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 5,8 mld. EUR na 282,6 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 383 966 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 303 006 −2 265
2.1 Pohledávky za MMF 83 369 −21
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 219 638 −2 244
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 39 354 978
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 837 −1 768
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 837 −1 768
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 514 142 −11 756
5.1 Hlavní refinanční operace 96 559 −11 699
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 417 558 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 25 −58
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 121 735 753
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 701 787 10 946
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 324 958 12 220
7.2 Ostatní cenné papíry 376 829 −1 274
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 718 0
9 Ostatní aktiva 232 518 −1 788
Aktiva celkem 2 344 062 −4 900
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 018 130 −2 867
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 373 607 8 667
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 282 638 5 809
2.2 Vkladová facilita 90 608 2 646
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 361 213
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 511 −59
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 125 957 −6 168
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 67 267 −7 752
5.2 Ostatní závazky 58 690 1 584
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 37 411 −2 150
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 875 −52
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 552 −192
8.1 Vklady a ostatní závazky 7 552 −192
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 60 656 0
10 Ostatní pasiva 214 054 −2 080
11 Účty přecenění 403 298 0
12 Kapitál a rezervní fondy 96 011 0
Pasiva celkem 2 344 062 −4 900

Kontakty pro média