Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 17. april 2015

21. april 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 17. april 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 1 mia. euro til 272,3 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I løbet af ugen gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1,3 mia. euro til 376,8 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 2,9 mia. euro til 1.018,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 7,8 mia. euro til 67,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 14,6 mia. euro til 423,2 mia. euro. Onsdag den 15. april 2015 udløb en primær markedsoperation på 108,3 mia. euro, og en ny på 96,6 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 90,6 mia. euro (mod med 88,0 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 12,2 mia. euro til 325 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 17. april 2015 Ændring i forhold til 10. april 2015 – opkøb Ændring i forhold til 10. april 2015 – indfrielser
Første program til opkøb af dækkede obligationer 25,7 mia. euro - -0,3 mia. euro
Andet program til opkøb af dækkede obligationer 11,4 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af dækkede obligationer 69,7 mia. euro +2,5 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 5,5 mia. euro +0,3 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 73,3 mia. euro +11,6 mia. euro -
Securities Markets Programme 139,4 mia. euro - -1,9 mia. euro

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 5,8 mia. euro til 282,6 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 383.966 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 303.006 −2.265
2.1 Tilgodehavender hos IMF 83.369 −21
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 219.638 −2.244
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 39.354 978
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.837 −1.768
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.837 −1.768
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 514.142 −11.756
5.1 Primære markedsoperationer 96.559 −11.699
5.2 Langfristede markedsoperationer 417.558 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 25 −58
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 121.735 753
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 701.787 10.946
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 324.958 12.220
7.2 Andre værdipapirer 376.829 −1.274
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.718 0
9 Andre aktiver 232.518 −1.788
Aktiver i alt 2.344.062 −4.900
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.018.130 −2.867
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 373.607 8.667
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 282.638 5.809
2.2 Indlånsfacilitet 90.608 2.646
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 361 213
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.511 −59
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 125.957 −6.168
5.1 Offentlig forvaltning og service 67.267 −7.752
5.2 Andre forpligtelser 58.690 1.584
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 37.411 −2.150
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.875 −52
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.552 −192
8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.552 −192
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 60.656 0
10 Andre forpligtelser 214.054 −2.080
11 Revalueringskonti 403.298 0
12 Kapital og reserver 96.011 0
Passiver i alt 2.344.062 −4.900

Medie- og pressehenvendelser