Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 17. aprílu 2015

21. apríla 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 17. apríla 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 1 mld. EUR na 272,3 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 1,3 mld. EUR na 376,8 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 2,9 mld. EUR na 1 018,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 7,8 mld. EUR na 67,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) klesol o 14,6 mld. EUR na 423,2 mld. EUR. V stredu 15. apríla 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 108,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 96,6 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 90,6 mld. EUR (v porovnaní s 88,0 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 12,2 mld. EUR na 325 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 17. aprílu 2015 Zmena oproti 10. aprílu 2015: nákup Zmena oproti 10. aprílu 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 25,7 mld. EUR -0,3 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 11,4 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 69,7 mld. EUR +2,5 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 5,5 mld. EUR +0,3 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 73,3 mld. EUR +11,6 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 139,4 mld. EUR -1,9 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 5,8 mld. EUR na 282,6 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 383 966 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 303 006 −2 265
2.1 Pohľadávky voči MMF 83 369 −21
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 219 638 −2 244
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 39 354 978
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 837 −1 768
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 20 837 −1 768
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 514 142 −11 756
5.1 Hlavné refinančné operácie 96 559 −11 699
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 417 558 0
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 25 −58
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 121 735 753
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 701 787 10 946
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 324 958 12 220
7.2 Ostatné cenné papiere 376 829 −1 274
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 718 0
9 Ostatné aktíva 232 518 −1 788
Aktíva spolu 2 344 062 −4 900
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 018 130 −2 867
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 373 607 8 667
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 282 638 5 809
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 90 608 2 646
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 361 213
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 511 −59
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 125 957 −6 168
5.1 Verejná správa 67 267 −7 752
5.2 Ostatné záväzky 58 690 1 584
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 37 411 −2 150
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 875 −52
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 552 −192
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 552 −192
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 60 656 0
10 Ostatné pasíva 214 054 −2 080
11 Účty precenenia 403 298 0
12 Základné imanie a rezervy 96 011 0
Pasíva spolu 2 344 062 −4 900

Kontakt pre médiá