Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 17. travnja 2015.

21. travnja 2015.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 17. travnja 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 1 mlrd. EUR na 272,3 mlrd. EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD‑a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 1,3 mlrd. EUR na 376,8 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 2,9 mlrd. EUR na 1.018,1 mrld. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 7,8 mlrd. EUR na 67,3 mlrd. EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 14,6 mlrd. EUR na 423,2 mlrd. EUR. U srijedu, 15. travnja 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 108,3 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 96,6 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je gotovo nula (u odnosu na 0,1 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 90,6 mlrd. EUR (u odnosu na 88,0 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 12,2 mlrd. EUR na 325 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 17. travnja 2015. Razlika u odnosu na 10. travnja 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 10. travnja 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 25,7 mlrd. EUR –0,3 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 11,4 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 69,7 mlrd. EUR +2,5 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 5,5 mlrd. EUR +0,3 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 73,3 mlrd. EUR +11,6 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 139,4 mlrd. EUR –1,9 mlrd EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 5,8 mlrd. EUR na 282,6 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 383 966 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 303 006 −2 265
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 83 369 −21
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 219 638 −2 244
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 39 354 978
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 20 837 −1 768
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 20 837 −1 768
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 514 142 −11 756
5.1 Glavne operacije refinanciranja 96 559 −11 699
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 417 558 0
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 25 −58
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 121 735 753
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 701 787 10 946
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 324 958 12 220
7.2 Ostali vrijednosni papiri 376 829 −1 274
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 718 0
9 Ostala imovina 232 518 −1 788
Ukupno imovina 2 344 062 −4 900
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 018 130 −2 867
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 373 607 8 667
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 282 638 5 809
2.2 Novčani depoziti 90 608 2 646
2.3 Oročeni depoziti 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 361 213
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 511 −59
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 125 957 −6 168
5.1 Opća država 67 267 −7 752
5.2 Ostale obveze 58 690 1 584
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 37 411 −2 150
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 875 −52
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 7 552 −192
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 7 552 −192
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 60 656 0
10 Ostale obveze 214 054 −2 080
11 Računi revalorizacije 403 298 0
12 Kapital i pričuve 96 011 0
Ukupno obveze 2 344 062 −4 900

Kontaktni podatci za medije