Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. balandžio 17 d.

2015 m. balandžio 21 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. balandžio 17 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1 mlrd. eurų – iki 272,3 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Per savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 376,8 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,9 mlrd. eurų – iki 1 018,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 7,8 mlrd. eurų – iki 67,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 14,6 mlrd. eurų – iki 423,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. balandžio 15 d., baigėsi 108,3 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 96,6 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 90,6 mlrd. eurų (palyginti su 88,0 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 12,2 mlrd. eurų – iki 325 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. balandžio 17 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. balandžio 10 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. balandžio 10 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 25,7 mlrd. eurų –0,3 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 11,4 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 69,7 mlrd. eurų +2,5 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 5,5 mlrd. eurų +0,3 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programa 73,3 mlrd. eurų +11,6 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 139,4 mlrd. eurų –1,9 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,8 mlrd. eurų – iki 282,6 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 383 966 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 303 006 −2 265
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 83 369 −21
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 219 638 −2 244
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 39 354 978
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 837 −1 768
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 837 −1 768
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 514 142 −11 756
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 96 559 −11 699
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 417 558 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 25 −58
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 121 735 753
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 701 787 10 946
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 324 958 12 220
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 376 829 −1 274
8 Valdžios skola eurais 26 718 0
9 Kitas turtas 232 518 −1 788
Visas turtas 2 344 062 −4 900
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 018 130 −2 867
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 373 607 8 667
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 282 638 5 809
2.2 Indėlių galimybė 90 608 2 646
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 361 213
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 511 −59
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 125 957 −6 168
5.1 Valdžiai 67 267 −7 752
5.2 Kiti įsipareigojimai 58 690 1 584
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 37 411 −2 150
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 875 −52
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 552 −192
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 552 −192
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 60 656 0
10 Kiti įsipareigojimai 214 054 −2 080
11 Perkainojimo sąskaitos 403 298 0
12 Kapitalas ir rezervai 96 011 0
Visi įsipareigojimai 2 344 062 −4 900

Kontaktai žiniasklaidai