Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 17 april 2015

21 april 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 17 april 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 1 miljard EUR till 272,3 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner inom det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1,3 miljarder EUR till 376,8 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 2,9 miljarder EUR till 1 018,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 7,8 miljarder EUR till 67,3 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 14,6 miljard EUR till 423,2 miljarder EUR. Onsdagen den 15 april 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 108,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 96,6 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 90,6 miljarder EUR (jämfört med 88,0 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 12,2 miljarder EUR till 325 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 17 april 2015 Förändring jämfört med den 10 april 2015 – Köp Förändring jämfört med den 10 april 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 25,7 miljarder EUR - -0,3 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 11,4 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 69,7 miljarder EUR +2,5 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 5,5 miljarder EUR +0,3 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 73,3 miljarder EUR +11,6 miljarder EUR -
Värdepappersprogram 139,4 miljarder EUR - -1,9 miljarder EUR

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 5,8 miljarder EUR till 282,6 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 383.966 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 303.006 −2.265
2.1 Fordringar på IMF 83.369 −21
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 219.638 −2.244
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 39.354 978
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.837 −1.768
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.837 −1.768
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 514.142 −11.756
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 96.559 −11.699
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 417.558 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 25 −58
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 121.735 753
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 701.787 10.946
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 324.958 12.220
7.2 Andra värdepapper 376.829 −1.274
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.718 0
9 Övriga tillgångar 232.518 −1.788
Summa tillgångar 2.344.062 −4.900
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.018.130 −2.867
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 373.607 8.667
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 282.638 5.809
2.2 Inlåningsfacilitet 90.608 2.646
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 361 213
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.511 −59
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 125.957 −6.168
5.1 Offentliga sektorn 67.267 −7.752
5.2 Övriga skulder 58.690 1.584
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 37.411 −2.150
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.875 −52
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.552 −192
8.1 Inlåning och övriga skulder 7.552 −192
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 60.656 0
10 Övriga skulder 214.054 −2.080
11 Värderegleringskonton 403.298 0
12 Eget kapital 96.011 0
Summa skulder 2.344.062 −4.900

Kontakt för media