Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 17 kwietnia 2015 r.

21 kwietnia 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 17 kwietnia 2015 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 1 mld EUR do poziomu 272,3 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność w ramach stałej linii swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1,3 mld EUR do poziomu 376,8 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 2,9 mld EUR do poziomu 1018,1 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 7,8 mld EUR do poziomu 67,3 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 14,6 mld EUR do poziomu 423,2 mld EUR. W środę 15 kwietnia 2015 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 108,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 96,6 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (wobec 0,1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 90,6 mld EUR (wobec 88,0 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 12,2 mld EUR do poziomu 325 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 17.04.2015 Różnica wobec 10.04.2015 – zakup Różnica wobec 10.04.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 25,7 mld EUR –0,3 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 11,4 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 69,7 mld EUR +2,5 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 5,5 mld EUR +0,3 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych wyemitowanych przez sektor publiczny 73,3 mld EUR +11,6 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 139,4 mld EUR –1,9 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 5,8 mld EUR do poziomu 282,6 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 383.966 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 303.006 −2.265
2.1 Należności od MFW 83.369 −21
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 219.638 −2.244
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 39.354 978
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.837 −1.768
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.837 −1.768
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 514.142 −11.756
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 96.559 −11.699
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 417.558 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 25 −58
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 121.735 753
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 701.787 10.946
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 324.958 12.220
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 376.829 −1.274
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.718 0
9 Pozostałe aktywa 232.518 −1.788
Aktywa razem 2.344.062 −4.900
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.018.130 −2.867
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 373.607 8.667
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 282.638 5.809
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 90.608 2.646
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 361 213
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.511 −59
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 125.957 −6.168
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 67.267 −7.752
5.2 Pozostałe zobowiązania 58.690 1.584
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 37.411 −2.150
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.875 −52
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.552 −192
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.552 −192
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 60.656 0
10 Pozostałe pasywa 214.054 −2.080
11 Różnice z wyceny 403.298 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 96.011 0
Pasywa razem 2.344.062 −4.900

Kontakt z mediami