Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 17. aprīlī

2015.21.04.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 17. aprīlī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 1 mljrd. euro (līdz 272.3 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.3 mljrd. euro (līdz 376.8 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.9 mljrd. euro (līdz 1 018.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 7.8 mljrd. euro (līdz 67.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 14.6 mljrd. euro (līdz 423.2 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 15. aprīlī, galvenajai refinansēšanas operācijai 108.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 96.6 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 90.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 88.0 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 12.2 mljrd. euro (līdz 325 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 17. aprīlī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 10. aprīli Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 10. aprīli
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 25.7 mljrd. euro –0.3 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 11.4 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 69.7 mljrd. euro +2.5 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 5.5 mljrd. euro +0.3 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 73.3 mljrd. euro +11.6 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 139.4 mljrd. euro –1.9 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 5.8 mljrd. euro (līdz 282.6 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 383,966 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 303,006 −2,265
2.1 SVF debitoru parādi 83,369 −21
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 219,638 −2,244
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 39,354 978
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,837 −1,768
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20,837 −1,768
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 514,142 −11,756
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 96,559 −11,699
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 417,558 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 25 −58
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 121,735 753
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 701,787 10,946
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 324,958 12,220
7.2 Pārējie vērtspapīri 376,829 −1,274
8 Valdības parāds euro 26,718 0
9 Pārējie aktīvi 232,518 −1,788
Kopā aktīvi 2,344,062 −4,900
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1,018,130 −2,867
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 373,607 8,667
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 282,638 5,809
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 90,608 2,646
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 361 213
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,511 −59
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 125,957 −6,168
5.1 Saistības pret valdību 67,267 −7,752
5.2 Pārējās saistības 58,690 1,584
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 37,411 −2,150
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,875 −52
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,552 −192
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,552 −192
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 60,656 0
10 Pārējās saistības 214,054 −2,080
11 Pārvērtēšanas konti 403,298 0
12 Kapitāls un rezerves 96,011 0
Kopā pasīvi 2,344,062 −4,900

Kontaktinformācija presei