Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 17.4.2015

21.4.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 17.4.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 1 miljardilla eurolla 272,3 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1,3 miljardilla eurolla 376,8 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 2,9 miljardilla eurolla 1 018,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 7,8 miljardilla eurolla 67,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 14,6 miljardilla eurolla 423,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 15.4.2015 erääntyi 108,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 96,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 90,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 88,0 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 12,2 miljardilla eurolla 325 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 17.4.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 25,7 miljardia euroa - -0,3 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 11,4 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 69,7 miljardia euroa +2,5 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 5,5 miljardia euroa +0,3 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 73,3 miljardia euroa +11,6 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 139,4 miljardia euroa - -1,9 miljardia euroa

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 5,8 miljardilla eurolla 282,6 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 383 966 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 303 006 −2 265
2.1 Saamiset IMF:ltä 83 369 −21
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 219 638 −2 244
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 39 354 978
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 837 −1 768
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 837 −1 768
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 514 142 −11 756
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 96 559 −11 699
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 417 558 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 25 −58
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 121 735 753
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 701 787 10 946
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 324 958 12 220
7.2 Muut arvopaperit 376 829 −1 274
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 718 0
9 Muut saamiset 232 518 −1 788
Vastaavaa yhteensä 2 344 062 −4 900
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 018 130 −2 867
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 373 607 8 667
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 282 638 5 809
2.2 Talletusmahdollisuus 90 608 2 646
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 361 213
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 511 −59
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 125 957 −6 168
5.1 Julkisyhteisöt 67 267 −7 752
5.2 Muut 58 690 1 584
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 37 411 −2 150
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 875 −52
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 552 −192
8.1 Talletukset ja muut velat 7 552 −192
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 60 656 0
10 Muut velat 214 054 −2 080
11 Arvonmuutostilit 403 298 0
12 Pääoma ja rahastot 96 011 0
Vastattavaa yhteensä 2 344 062 −4 900

Yhteyshenkilöt