Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 28 november 2014

2 december 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 28 november 2014 minskade guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) med 2 miljoner EUR p.g.a. försäljning av guld av två centralbanker i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 1,1 miljarder EUR till 230,1 miljarder EUR genom kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1,6 miljarder EUR till 366,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 5,9 miljarder EUR till 981 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 28,6 miljarder till 56,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 1 miljard EUR till 478 miljarder EUR. Onsdagen den 26 november 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 102,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 114,3 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 7,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 18,3 miljarder EUR medan långfristiga refinansieringstransaktioner på 8,6 miljarder EUR återbetalades före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,7 miljarder EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 35,8 miljarder EUR (jämfört med 22 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 5,2 miljarder EUR till 204,2 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 28 november 2014 Förändring jämfört med föregående vecka - Köp Förändring jämfört med föregående vecka - Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 29,3 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 12,8 miljarder EUR - 0,2 miljarder EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 17,8 miljarder EUR 5,1 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 0,4 miljarder EUR 0,4 miljarder EUR -
Värdepappersprogrammet 143,9 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 32,7 miljarder EUR till 208,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 334.530 −2
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 264.250 −199
2.1 Fordringar på IMF 83.603 0
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 180.646 −199
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 28.764 700
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.668 −1.033
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.668 −1.033
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 513.786 14.822
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 114.304 11.716
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 398.800 2.560
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 682 679
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 −133
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 58.112 −2.844
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 570.243 6.802
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 204.161 5.197
7.2 Andra värdepapper 366.082 1.605
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.727 0
9 Övriga tillgångar 238.812 2.482
Summa tillgångar 2.053.892 20.727
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 981.008 5.873
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 244.076 46.497
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 208.255 32.718
2.2 Inlåningsfacilitet 35.817 13.794
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 4 −15
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.720 −31
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 92.300 −28.456
5.1 Offentliga sektorn 56.098 −28.586
5.2 Övriga skulder 36.202 130
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 39.859 −1.281
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.113 −6
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.288 −562
8.1 Inlåning och övriga skulder 6.288 −562
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.494 0
10 Övriga skulder 219.484 −7
11 Värderegleringskonton 315.537 0
12 Eget kapital 94.013 −1.300
Summa skulder 2.053.892 20.727

Kontakt för media