Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 28. novembrī

2014.2.12.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 28. novembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 2 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 1.1 mljrd. euro (līdz 230.1 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.6 mljrd. euro (līdz 366.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 5.9 mljrd. euro (līdz 981 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 28.6 mljrd. euro (līdz 56.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 1 mljrd. euro (līdz 478 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 26. novembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 102.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 114.3 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 7.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 18.3 mljrd. euro apmērā, savukārt 8.6 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās piešķirtajiem līdzekļiem tika atmaksāti pirms dzēšanas termiņa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 35.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 22 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 5.2 mljrd. euro (līdz 204.2 mljrd. euro). Tālāk tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2014. gada 28. novembrī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 29.3 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 12.8 mljrd. euro 0.2 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 17.8 mljrd. euro 5.1 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 0.4 mljrd. euro 0.4 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 143.9 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 32.7 mljrd. euro (līdz 208.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 334,530 −2
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 264,250 −199
2.1 SVF debitoru parādi 83,603 0
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 180,646 −199
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 28,764 700
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,668 −1,033
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,668 −1,033
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 513,786 14,822
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 114,304 11,716
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 398,800 2,560
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 682 679
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 −133
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 58,112 −2,844
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 570,243 6,802
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 204,161 5,197
7.2 Pārējie vērtspapīri 366,082 1,605
8 Valdības parāds euro 26,727 0
9 Pārējie aktīvi 238,812 2,482
Kopā aktīvi 2,053,892 20,727
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 981,008 5,873
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 244,076 46,497
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 208,255 32,718
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 35,817 13,794
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 4 −15
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,720 −31
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 92,300 −28,456
5.1 Saistības pret valdību 56,098 −28,586
5.2 Pārējās saistības 36,202 130
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 39,859 −1,281
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,113 −6
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6,288 −562
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6,288 −562
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55,494 0
10 Pārējās saistības 219,484 −7
11 Pārvērtēšanas konti 315,537 0
12 Kapitāls un rezerves 94,013 −1,300
Kopā pasīvi 2,053,892 20,727

Kontaktinformācija presei