Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 28. november 2014

2. december 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 28. november 2014, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 2 mio. euro som følge af to centralbanker i Eurosystemets salg af guld.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 1,1 mia. euro til 230,1 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I den foregående uge gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1,6 mia. euro til 366,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 5,9 mia. euro til 981 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 28,6 mia. euro til 56,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 1 mia. euro til 478 mia. euro. Onsdag den 26. november 2014 udløb en primær markedsoperation på 102,6 mia. euro, og en ny på 114,3 mia. euro med en løbetid på en uge blev afviklet.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation på 7,2 mia. euro, og en ny på 18,3 mia. euro blev afviklet, mens langfristede markedsoperationer på 8,6 mia. euro blev tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,7 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 35,8 mia. euro (mod 22 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 5,2 mia. euro til 204,2 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 28. november 2014 Ændring i forhold til ugen før – Opkøb Ændring i forhold til ugen før – Indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 29,3 mia. - -
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 12,8 mia. - EUR 0,2 mia.
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 17,8 mia. EUR 5,1 mia. -
Programmet til opkøb af asset-backed securities EUR 0,4 mia. EUR 0,4 mia. -
Securities Markets Programme EUR 143,9 mia. - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 32,7 mia. euro til 208,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 334.530 −2
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 264.250 −199
2.1 Tilgodehavender hos IMF 83.603 0
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 180.646 −199
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 28.764 700
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.668 −1.033
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.668 −1.033
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 513.786 14.822
5.1 Primære markedsoperationer 114.304 11.716
5.2 Langfristede markedsoperationer 398.800 2.560
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 682 679
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 −133
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 58.112 −2.844
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 570.243 6.802
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 204.161 5.197
7.2 Andre værdipapirer 366.082 1.605
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.727 0
9 Andre aktiver 238.812 2.482
Aktiver i alt 2.053.892 20.727
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 981.008 5.873
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 244.076 46.497
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 208.255 32.718
2.2 Indlånsfacilitet 35.817 13.794
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 4 −15
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.720 −31
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 92.300 −28.456
5.1 Offentlig forvaltning og service 56.098 −28.586
5.2 Andre forpligtelser 36.202 130
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 39.859 −1.281
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.113 −6
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 6.288 −562
8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.288 −562
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 55.494 0
10 Andre forpligtelser 219.484 −7
11 Revalueringskonti 315.537 0
12 Kapital og reserver 94.013 −1.300
Passiver i alt 2.053.892 20.727

Medie- og pressehenvendelser