Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 28 november 2014

2 december 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 28 november 2014 daalde de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) met EUR 2 miljoen ten gevolge van de verkoop van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 1,1 miljard naar EUR 230,1 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

In de afgelopen week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1,6 miljard naar EUR 366,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 5,9 miljard naar EUR 981 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 28,6 miljard naar EUR 56,1 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 1 miljard naar EUR 478 miljard. Op woensdag 26 november 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 102,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 114,3 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 7,2 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 18,3 miljard verrekend, terwijl van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 8,6 miljard vóór de vervaldatum werd terugbetaald.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,7 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 35,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 22 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 5,2 miljard naar EUR 204,2 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. De portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 28 november 2014 Verschil ten opzichte van vorige week - Aankopen Verschil ten opzichte van vorige week - Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 29,3 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 12,8 miljard - EUR 0,2 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 17,8 miljard EUR 5,1 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 0,4 miljard EUR 0,4 miljard
Programma voor de effectenmarkten EUR 143,9 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 32,7 miljard naar EUR 208,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 334.530 −2
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 264.250 −199
2.1 Vorderingen op het IMF 83.603 0
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 180.646 −199
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 28.764 700
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.668 −1.033
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.668 −1.033
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 513.786 14.822
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 114.304 11.716
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 398.800 2.560
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 682 679
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 −133
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 58.112 −2.844
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 570.243 6.802
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 204.161 5.197
7.2 Overige waardepapieren 366.082 1.605
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.727 0
9 Overige activa 238.812 2.482
Totaal activa 2.053.892 20.727
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 981.008 5.873
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 244.076 46.497
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 208.255 32.718
2.2 Depositofaciliteit 35.817 13.794
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 4 −15
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.720 −31
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 92.300 −28.456
5.1 Overheid 56.098 −28.586
5.2 Overige verplichtingen 36.202 130
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 39.859 −1.281
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.113 −6
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.288 −562
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.288 −562
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.494 0
10 Overige passiva 219.484 −7
11 Herwaarderingsrekeningen 315.537 0
12 Kapitaal en reserves 94.013 −1.300
Totaal passiva 2.053.892 20.727

Contactpersonen voor de media