Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. lapkričio 28 d.

2014 m. gruodžio 2 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. lapkričio 28 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 2 mln. eurų dviems iš Eurosistemos centrinių bankų pardavus aukso.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 230,1 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Praėjusią savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 1,6 mlrd. eurų – iki 366,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,9 mlrd. eurų – iki 981 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 28,6 mlrd. eurų – iki 56,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1 mlrd. eurų – iki 478 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. lapkričio 26 d., baigėsi 102,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 114,3 mlrd. eurų vertės operacija.

Per savaitę baigėsi 7,2 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 18,3 mlrd. eurų vertės operacija, o ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų 8,6 mlrd. eurų suma grąžinta anksčiau termino.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,7 mlrd. eurų (palyginti su iš esmės nuliniu pasinaudojimu užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 35,8 mlrd. eurų (palyginti su 22 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 5,2 mlrd. eurų – iki 204,2 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2014 m. lapkričio 28 d. Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite – pirkimas Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 29,3 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 12,8 mlrd. eurų 0,2 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 17,8 mlrd. eurų 5,1 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 0,4 mlrd. eurų 0,4 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 143,9 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 32,7 mlrd. eurų – iki 208,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 334 530 −2
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 264 250 −199
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 83 603 0
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 180 646 −199
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 28 764 700
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 668 −1 033
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 668 −1 033
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 513 786 14 822
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 114 304 11 716
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 398 800 2 560
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 682 679
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −133
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 58 112 −2 844
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 570 243 6 802
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 204 161 5 197
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 366 082 1 605
8 Valdžios skola eurais 26 727 0
9 Kitas turtas 238 812 2 482
Visas turtas 2 053 892 20 727
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 981 008 5 873
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 244 076 46 497
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 208 255 32 718
2.2 Indėlių galimybė 35 817 13 794
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 4 −15
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 720 −31
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 92 300 −28 456
5.1 Valdžiai 56 098 −28 586
5.2 Kiti įsipareigojimai 36 202 130
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 39 859 −1 281
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 113 −6
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 288 −562
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 288 −562
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 494 0
10 Kiti įsipareigojimai 219 484 −7
11 Perkainojimo sąskaitos 315 537 0
12 Kapitalas ir rezervai 94 013 −1 300
Visi įsipareigojimai 2 053 892 20 727

Kontaktai žiniasklaidai