Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 28. novembru 2014

2. decembra 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 28. novembra 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 2 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnili dve centrálne banky Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 1,1 mld. EUR na 230,1 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 1,6 mld. EUR na 366,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 5,9 mld. EUR na 981 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 28,6 mld. EUR na 56,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 1 mld. EUR na 478 mld. EUR. V stredu 26. novembra 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 102,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 114,3 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu sledovaného týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 7,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 18,3 mld. EUR, zatiaľ čo z predchádzajúcich dlhodobejších refinančných operácií bolo predčasne splatených 8,6 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,7 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 35,8 mld. EUR (v porovnaní s 22 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 5,2 mld. EUR na 204,2 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív podľa jednotlivých portfólií. Všetky portfóliá sa vykazujú v zostatkovej hodnote.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota vykázaná k 28. novembru 2014 Zmena oproti minulému týždňu: nákup Zmena oproti minulému týždňu: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 29,3 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 12,8 mld. EUR 0,2 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 17,8 mld. EUR 5,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 0,4 mld. EUR 0,4 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 143,9 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 32,7 mld. EUR na 208,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 334 530 −2
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 264 250 −199
2.1 Pohľadávky voči MMF 83 603 0
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 180 646 −199
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 28 764 700
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 668 −1 033
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 668 −1 033
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 513 786 14 822
5.1 Hlavné refinančné operácie 114 304 11 716
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 398 800 2 560
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 682 679
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 −133
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 58 112 −2 844
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 570 243 6 802
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 204 161 5 197
7.2 Ostatné cenné papiere 366 082 1 605
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 727 0
9 Ostatné aktíva 238 812 2 482
Aktíva spolu 2 053 892 20 727
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 981 008 5 873
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 244 076 46 497
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 208 255 32 718
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 35 817 13 794
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 4 −15
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 720 −31
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 92 300 −28 456
5.1 Verejná správa 56 098 −28 586
5.2 Ostatné záväzky 36 202 130
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 39 859 −1 281
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 113 −6
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 288 −562
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 288 −562
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 55 494 0
10 Ostatné pasíva 219 484 −7
11 Účty precenenia 315 537 0
12 Základné imanie a rezervy 94 013 −1 300
Pasíva spolu 2 053 892 20 727

Kontakt pre médiá