Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 28 listopada 2014 r.

2 grudnia 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 28 listopada 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) zmniejszył się o 2 mln EUR w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 1,1 mld EUR do poziomu 230,1 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność w ramach stałej linii swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1,6 mld EUR do poziomu 366,1 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 5,9 mld EUR do poziomu 981 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 28,6 mld EUR do poziomu 56,1 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 1 mld EUR do poziomu 478 mld EUR. W środę 26 listopada 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 102,6 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 114,3 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 7,2 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 18,3 mld EUR, zaś z kwoty przyznanej w dłuższych operacjach refinansujących spłacono przed terminem zapadalności 8,6 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,7 mld EUR (w poprzednim tygodniu było bliskie zera), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 35,8 mld EUR (wobec 22 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 5,2 mld EUR do poziomu 204,2 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 28.11.2014 Różnica wobec zeszłego tygodnia: Zakup Różnica wobec zeszłego tygodnia: Wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 29,3 mld EUR - -
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 12,8 mld EUR - 0,2 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 17,8 mld EUR 5,1 mld EUR -
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 0,4 mld EUR 0,4 mld EUR -
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 143,9 mld EUR - -

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 32,7 mld EUR do poziomu 208,3 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 334.530 −2
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 264.250 −199
2.1 Należności od MFW 83.603 0
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 180.646 −199
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 28.764 700
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.668 −1.033
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.668 −1.033
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 513.786 14.822
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 114.304 11.716
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 398.800 2.560
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 682 679
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −133
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 58.112 −2.844
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 570.243 6.802
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 204.161 5.197
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 366.082 1.605
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.727 0
9 Pozostałe aktywa 238.812 2.482
Aktywa razem 2.053.892 20.727
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 981.008 5.873
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 244.076 46.497
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 208.255 32.718
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 35.817 13.794
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 4 −15
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.720 −31
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 92.300 −28.456
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 56.098 −28.586
5.2 Pozostałe zobowiązania 36.202 130
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 39.859 −1.281
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.113 −6
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.288 −562
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.288 −562
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 55.494 0
10 Pozostałe pasywa 219.484 −7
11 Różnice z wyceny 315.537 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 94.013 −1.300
Pasywa razem 2.053.892 20.727

Kontakt z mediami