Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 28 ноември 2014 г.

2 декември 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 28 ноември 2014 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) отбелязва намаление с 2 млн. евро в резултат от продажбата на злато от две централни банки от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 1,1 млрд. евро до 230,1 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През изминалата седмица Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1,6 млрд. евро до 366,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 5,9 млрд. евро до 981 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 28,6 млрд. евро до 56,1 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 1 млрд. евро до 478 млрд. евро. На 26 ноември 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 102,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 114,3 млрд. евро, с едноседмичен матуритет.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 7,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 18,3 млрд. евро, а 8,6 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране бяха изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,7 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 35,8 млрд. евро (при 22 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 5,2 млрд. евро до 204,2 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 28 ноември 2014 г. Разлика спрямо предходната седмица – покупки Разлика спрямо предходната седмица – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 29,3 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 12,8 млрд. евро - 0,2 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 17,8 млрд. евро 5,1 млрд. евро -
Програма за изкупуване на обезпечени с активи ценни книжа 0,4 млрд. евро 0,4 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 143,9 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 32,7 млрд. евро до 208,3 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 334 530 −2
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 264 250 −199
2.1 Вземания от МВФ 83 603 0
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 180 646 −199
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 28 764 700
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 668 −1 033
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 668 −1 033
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 513 786 14 822
5.1 Основни операции по рефинансиране 114 304 11 716
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 398 800 2 560
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 682 679
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −133
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 58 112 −2 844
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 570 243 6 802
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 204 161 5 197
7.2 Други ценни книжа 366 082 1 605
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 727 0
9 Други активи 238 812 2 482
Общо активи 2 053 892 20 727
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 981 008 5 873
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 244 076 46 497
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 208 255 32 718
2.2 Депозитно улеснение 35 817 13 794
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 4 −15
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 720 −31
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 92 300 −28 456
5.1 Сектор „Държавно управление“ 56 098 −28 586
5.2 Други задължения 36 202 130
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 39 859 −1 281
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 113 −6
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 288 −562
8.1 Депозити, салда и други задължения 6 288 −562
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 494 0
10 Други задължения 219 484 −7
11 Сметки за преоценка 315 537 0
12 Капитал и резерви 94 013 −1 300
Общо пасиви 2 053 892 20 727

Данни за контакт за медиите