Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 28. listopadu 2014

2. prosince 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 28. listopadu 2014 poklesl objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 2 mil. EUR v důsledku prodeje zlatých mincí dvěma centrálními bankami Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 1,1 mld. EUR na 230,1 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém v minulém týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1,6 mld. EUR na 366,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 5,9 mld. EUR na 981 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 28,6 mld. EUR na 56,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 1 mld. EUR na 478 mld. EUR. Ve středu 26. listopadu 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 102,6 mld. EUR a byla vypořádána nová ve výši 114,3 mld. EUR se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 7,2 mld. EUR a byla vypořádána nová ve výši 18,3 mld. EUR, zatímco 8,6 mld. EUR z dlouhodobějších refinančních operací bylo splaceno před dobou splatnosti.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,7 mld. EUR (oproti prakticky nulovému objemu během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 35,8 mld. EUR (oproti 22 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 5,2 mld. EUR na 204,2 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 28. listopadu 2014 Rozdíl v porovnání s minulým týdnem Nákup Rozdíl v porovnání s minulým týdnem Splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 29,3 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 12,8 mld. EUR 0,2 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 17,8 mld. EUR 5,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 0,4 mld. EUR 0,4 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 143,9 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 32,7 mld. EUR na 208,3 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 334 530 −2
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 264 250 −199
2.1 Pohledávky za MMF 83 603 0
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 180 646 −199
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 28 764 700
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 668 −1 033
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 668 −1 033
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 513 786 14 822
5.1 Hlavní refinanční operace 114 304 11 716
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 398 800 2 560
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 682 679
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 −133
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 58 112 −2 844
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 570 243 6 802
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 204 161 5 197
7.2 Ostatní cenné papíry 366 082 1 605
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 727 0
9 Ostatní aktiva 238 812 2 482
Aktiva celkem 2 053 892 20 727
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 981 008 5 873
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 244 076 46 497
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 208 255 32 718
2.2 Vkladová facilita 35 817 13 794
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 4 −15
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 720 −31
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 92 300 −28 456
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 56 098 −28 586
5.2 Ostatní závazky 36 202 130
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 39 859 −1 281
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 113 −6
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 288 −562
8.1 Vklady a ostatní závazky 6 288 −562
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 494 0
10 Ostatní pasiva 219 484 −7
11 Účty přecenění 315 537 0
12 Kapitál a rezervní fondy 94 013 −1 300
Pasiva celkem 2 053 892 20 727

Kontakty pro média