Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 28. studenog 2014.

2. prosinca 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 28. studenog 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) smanjilo se za 2 milijuna EUR zbog prodaje zlata od strane dviju središnjih banaka Eurosustava.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 1,1 milijardu EUR na 230,1 milijardu EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 1,6 milijarda EUR na 366,1 milijardu EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 5,9 milijarda EUR na 981 milijardu EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 28,6 milijarda EUR na 56,1 milijardu EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 1 milijardu EUR na 478 milijarda EUR. U srijedu, 26. studenog 2014., dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 102,6 milijarda EUR, a namirena je nova u visini 114,3 milijarde EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja u visini 7,2 milijarde EUR, a namirena je nova u visini 18,3 milijarde EUR, dok je 8,6 milijarda EUR iz operacija dugoročnijeg refinanciranja otplaćeno prije dospijeća.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,7 milijarda EUR (u odnosu na gotovo nula prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 35,8 milijarda EUR (u odnosu na 22 milijarde EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 5,2 milijarde EUR na 204,2 milijarde EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode prema amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Izvještajna vrijednost na dan 28. studenog 2014. Razlika u odnosu na prethodni tjedan: kupljeno Razlika u odnosu na prethodni tjedan: dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 29,3 mlrd. EUR - -
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 12,8 mlrd. EUR - 0,2 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 17,8 mlrd. EUR 5,1 mlrd. EUR -
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 0,4 mlrd. EUR 0,4 mlrd. EUR -
Program za tržišta vrijednosnih papira 143,9 mlrd. EUR - -

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 32,7 milijarda EUR na 208,3 milijarde EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 334 530 −2
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 264 250 −199
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 83 603 0
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 180 646 −199
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 28 764 700
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 668 −1 033
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 668 −1 033
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 513 786 14 822
5.1 Glavne operacije refinanciranja 114 304 11 716
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 398 800 2 560
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 682 679
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 −133
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 58 112 −2 844
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 570 243 6 802
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 204 161 5 197
7.2 Ostali vrijednosni papiri 366 082 1 605
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 727 0
9 Ostala imovina 238 812 2 482
Ukupno imovina 2 053 892 20 727
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 981 008 5 873
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 244 076 46 497
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 208 255 32 718
2.2 Novčani depoziti 35 817 13 794
2.3 Oročeni depoziti 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 4 −15
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 720 −31
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 92 300 −28 456
5.1 Opća država 56 098 −28 586
5.2 Ostale obveze 36 202 130
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 39 859 −1 281
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 113 −6
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 6 288 −562
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 288 −562
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 55 494 0
10 Ostale obveze 219 484 −7
11 Računi revalorizacije 315 537 0
12 Kapital i pričuve 94 013 −1 300
Ukupno obveze 2 053 892 20 727

Kontaktni podatci za medije