Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 28. novembra 2014

2. december 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 28. novembra 2014, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 2 milijona EUR zaradi prodaje zlata s strani dveh centralnih bank Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 1,1 milijarde EUR na 230,1 milijarde EUR.

Eurosistem ni v minulem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1,6 milijarde EUR na 366,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 5,9 milijarde EUR na 981 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 28,6 milijarde EUR na 56,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 1 milijardo EUR na 478 milijard EUR. V sredo, 26. novembra 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 102,6 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 114,3 milijarde EUR z zapadlostjo en teden.

V tem tednu je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 7,2 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 18,3 milijarde EUR, medtem ko je bilo 8,6 milijarde EUR iz operacij dolgoročnejšega refinanciranja odplačano pred zapadlostjo.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,7 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 35,8 milijarde EUR (v primerjavi z 22 milijardami EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 5,2 milijarde EUR na 204,2 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 28. novembra 2014 Razlika od prejšnjega tedna – kupljeno Razlika od prejšnjega tedna – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 29,3 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 12,8 milijarde EUR - 0,2 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 17,8 milijarde EUR 5,1 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 0,4 milijarde EUR 0,4 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 143,9 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 32,7 milijarde EUR na 208,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 334.530 −2
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 264.250 −199
2.1 Terjatve do MDS 83.603 0
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 180.646 −199
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 28.764 700
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.668 −1.033
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.668 −1.033
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 513.786 14.822
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 114.304 11.716
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 398.800 2.560
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 682 679
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 −133
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 58.112 −2.844
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 570.243 6.802
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 204.161 5.197
7.2 Drugi vrednostni papirji 366.082 1.605
8 Dolg širše države v EUR 26.727 0
9 Druga sredstva 238.812 2.482
Skupaj sredstva 2.053.892 20.727
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 981.008 5.873
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 244.076 46.497
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 208.255 32.718
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 35.817 13.794
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 4 −15
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.720 −31
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 92.300 −28.456
5.1 Širša država 56.098 −28.586
5.2 Druge obveznosti 36.202 130
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 39.859 −1.281
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.113 −6
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 6.288 −562
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 6.288 −562
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 55.494 0
10 Druge obveznosti 219.484 −7
11 Računi prevrednotenja 315.537 0
12 Kapital in rezerve 94.013 −1.300
Skupaj obveznosti 2.053.892 20.727

Stiki za medije