Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 31 октомври 2014 г.

4 ноември 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 31 октомври 2014 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 0,3 млрд. евро до 227,7 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През изминалата седмица Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 4,7 млрд. евро до 364,2 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 4,1 млрд. евро до 975,2 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 45,4 млрд. евро до 56,8 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 12,4 млрд. евро до 489,2 млрд. евро. На 29 октомври 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 92,9 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 118,2 млрд. евро, с едноседмичен матуритет.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 6,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 10,2 млрд. евро, а 5,7 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране бяха изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 1 млрд. евро (при 0,2 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 38,4 млрд. евро (при 27,1 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 0,6 млрд. евро до 192,9 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 31 октомври 2014 г. Разлика спрямо предходната седмица - Покупки Разлика спрямо предходната седмица - Изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 30,4 млрд. евро - 0,5 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 13,2 млрд. евро - 0,2 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 4,8 млрд. евро 3,1 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 144,6 млрд. евро - 1,8 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 41,6 млрд. евро до 211,6 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 334 532 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 262 933 −648
2.1 Вземания от МВФ 84 285 −1
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 178 648 −647
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 27 904 1 034
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 22 340 1 134
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 22 340 1 134
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 527 627 23 724
5.1 Основни операции по рефинансиране 118 152 25 234
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 408 472 −2 286
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 003 803
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −27
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 59 831 −1 006
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 557 088 −4 089
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 192 933 583
7.2 Други ценни книжа 364 154 −4 672
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 727 0
9 Други активи 233 088 −862
Общо активи 2 052 070 19 287
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 975 233 4 127
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 250 027 52 876
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 211 585 41 580
2.2 Депозитно улеснение 38 415 11 288
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 27 8
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 781 25
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 93 070 −40 971
5.1 Сектор „Държавно управление“ 56 837 −45 393
5.2 Други задължения 36 234 4 423
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 39 122 2 956
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 346 234
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 282 −122
8.1 Депозити, салда и други задължения 6 282 −122
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 494 0
10 Други задължения 215 866 160
11 Сметки за преоценка 315 537 0
12 Капитал и резерви 95 313 1
Общо пасиви 2 052 070 19 287

Данни за контакт за медиите