Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 31 oktober 2014

4 november 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 31 oktober 2014 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 227,7 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner i det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 4,7 miljarder EUR till 364,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 4,1 miljarder EUR till 975,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 45,4 miljarder till 56,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 12,4 miljarder EUR till 489,2 miljarder EUR. Onsdagen den 29 oktober 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 92,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 118,2 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 6,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 10,2 miljarder EUR medan långfristiga refinansieringstransaktioner på 5,7 miljarder EUR återbetalades före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 1 miljard EUR (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 38,4 miljarder EUR (jämfört med 27,1 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,6 miljarder EUR till 192,9 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Alla portföljerna redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 31 oktober 2014 Förändring jämfört med föregående vecka - Köp Förändring jämfört med föregående vecka - Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 30,4 miljarder EUR - 0,5 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 13,2 miljarder EUR - 0,2 miljarder EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 4,8 miljarder EUR 3,1 miljarder EUR -
Värdepappersprogrammet 144,6 miljarder EUR - 1,8 miljarder EUR

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 41,6 miljarder EUR till 211,6 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 334.532 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 262.933 −648
2.1 Fordringar på IMF 84.285 −1
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 178.648 −647
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 27.904 1.034
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 22.340 1.134
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 22.340 1.134
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 527.627 23.724
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 118.152 25.234
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 408.472 −2.286
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.003 803
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 −27
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 59.831 −1.006
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 557.088 −4.089
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 192.933 583
7.2 Andra värdepapper 364.154 −4.672
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.727 0
9 Övriga tillgångar 233.088 −862
Summa tillgångar 2.052.070 19.287
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 975.233 4.127
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 250.027 52.876
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 211.585 41.580
2.2 Inlåningsfacilitet 38.415 11.288
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 27 8
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.781 25
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 93.070 −40.971
5.1 Offentliga sektorn 56.837 −45.393
5.2 Övriga skulder 36.234 4.423
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 39.122 2.956
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.346 234
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.282 −122
8.1 Inlåning och övriga skulder 6.282 −122
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.494 0
10 Övriga skulder 215.866 160
11 Värderegleringskonton 315.537 0
12 Eget kapital 95.313 1
Summa skulder 2.052.070 19.287

Kontakt för media