Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 31. oktobrī

2014.4.11.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 31. oktobrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 227.7 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 4.7 mljrd. euro (līdz 364.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 4.1 mljrd. euro (līdz 975.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 45.4 mljrd. euro (līdz 56.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 12.4 mljrd. euro (līdz 489.2 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 29. oktobrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 92.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 118.2 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 6.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 10.2 mljrd. euro apmērā, savukārt 5.7 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās piešķirtajiem līdzekļiem tika atmaksāti pirms dzēšanas termiņa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 38.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 27.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.6 mljrd. euro (līdz 192.9 mljrd. euro). Tālāk tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2014. gada 31. oktobrī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 30.4 mljrd. euro 0.5 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 13.2 mljrd. euro 0.2 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 4.8 mljrd. euro 3.1 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 144.6 mljrd. euro 1.8 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 41.6 mljrd. euro (līdz 211.6 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 334,532 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 262,933 −648
2.1 SVF debitoru parādi 84,285 −1
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 178,648 −647
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 27,904 1,034
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 22,340 1,134
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 22,340 1,134
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 527,627 23,724
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 118,152 25,234
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 408,472 −2,286
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,003 803
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 −27
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 59,831 −1,006
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 557,088 −4,089
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 192,933 583
7.2 Pārējie vērtspapīri 364,154 −4,672
8 Valdības parāds euro 26,727 0
9 Pārējie aktīvi 233,088 −862
Kopā aktīvi 2,052,070 19,287
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 975,233 4,127
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 250,027 52,876
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 211,585 41,580
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 38,415 11,288
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 27 8
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,781 25
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 93,070 −40,971
5.1 Saistības pret valdību 56,837 −45,393
5.2 Pārējās saistības 36,234 4,423
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 39,122 2,956
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,346 234
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6,282 −122
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6,282 −122
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55,494 0
10 Pārējās saistības 215,866 160
11 Pārvērtēšanas konti 315,537 0
12 Kapitāls un rezerves 95,313 1
Kopā pasīvi 2,052,070 19,287

Kontaktinformācija presei