Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 31. listopada 2014.

4. studenog 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 31. listopada 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,3 milijarde EUR na 227,7 milijarda EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 4,7 milijarda EUR na 364,2 milijarde EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 4,1 milijardu EUR na 975,2 milijarde EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 45,4 milijarde EUR na 56,8 milijarda EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 12,4 milijarde EUR na 489,2 milijarde EUR. U srijedu, 29. listopada 2014. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 92,9 milijarda EUR, a namirena je nova u visini 118,2 milijarde EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja u visini 6,8 milijarda EUR, a namirena je nova u visini 10,2 milijarde EUR, dok je 5,7 milijarda EUR iz operacija dugoročnijeg refinanciranja otplaćeno prije dospijeća.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 1 milijardu EUR (u odnosu na 0,2 milijarde EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 38,4 milijarde EUR (u odnosu na 27,1 milijardu EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 0,6 milijarda EUR na 192,9 milijarda EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode prema amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Izvještajna vrijednost na dan 31. listopada 2014. Razlika u odnosu na prethodni tjedan: kupljeno Razlika u odnosu na prethodni tjedan: dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 30,4 mlrd. EUR - 0,5 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 13,2 mlrd EUR - 0,2 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 4,8 mlrd. EUR 3,1 mlrd. EUR -
Program za tržišta vrijednosnih papira 144,6 mlrd. EUR - 1,8 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 41,6 milijarda EUR na 211,6 milijarda EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 334 532 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 262 933 −648
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 84 285 −1
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 178 648 −647
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 27 904 1 034
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 22 340 1 134
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 22 340 1 134
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 527 627 23 724
5.1 Glavne operacije refinanciranja 118 152 25 234
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 408 472 −2 286
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 1 003 803
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 −27
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 59 831 −1 006
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 557 088 −4 089
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 192 933 583
7.2 Ostali vrijednosni papiri 364 154 −4 672
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 727 0
9 Ostala imovina 233 088 −862
Ukupno imovina 2 052 070 19 287
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 975 233 4 127
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 250 027 52 876
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 211 585 41 580
2.2 Novčani depoziti 38 415 11 288
2.3 Oročeni depoziti 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 27 8
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 781 25
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 93 070 −40 971
5.1 Opća država 56 837 −45 393
5.2 Ostale obveze 36 234 4 423
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 39 122 2 956
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 346 234
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 6 282 −122
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 282 −122
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 55 494 0
10 Ostale obveze 215 866 160
11 Računi revalorizacije 315 537 0
12 Kapital i pričuve 95 313 1
Ukupno obveze 2 052 070 19 287

Kontaktni podatci za medije