Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 31 oktober 2014

4 november 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 31 oktober 2014 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,3 miljard naar EUR 227,7 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

In de afgelopen week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 4,7 miljard naar EUR 364,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 4,1 miljard naar EUR 975,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 45,4 miljard naar EUR 56,8 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 12,4 miljard naar EUR 489,2 miljard. Op woensdag 29 oktober 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 92,9 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 118,2 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 6,8 miljard en werd een nieuwe van EUR 10,2 miljard verrekend, terwijl EUR 5,7 miljard aan langerlopende herfinancieringstransacties werd terugbetaald vóór de vervaldatum.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 1 miljard (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 38,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 27,1 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 0,6 miljard naar EUR 192,9 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 in de verschillende portefeuilles. De portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 31 oktober 2014 Verschil ten opzichte van vorige week - Aankopen Verschil ten opzichte van vorige week - Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 30,4 miljard - EUR 0,5 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 13,2 miljard - EUR 0,2 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 4,8 miljard EUR 3,1 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 144,6 miljard - EUR 1,8 miljard

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 41,6 miljard naar EUR 211,6 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 334.532 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 262.933 −648
2.1 Vorderingen op het IMF 84.285 −1
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 178.648 −647
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 27.904 1.034
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 22.340 1.134
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 22.340 1.134
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 527.627 23.724
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 118.152 25.234
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 408.472 −2.286
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.003 803
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 −27
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 59.831 −1.006
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 557.088 −4.089
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 192.933 583
7.2 Overige waardepapieren 364.154 −4.672
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.727 0
9 Overige activa 233.088 −862
Totaal activa 2.052.070 19.287
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 975.233 4.127
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 250.027 52.876
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 211.585 41.580
2.2 Depositofaciliteit 38.415 11.288
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 27 8
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.781 25
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 93.070 −40.971
5.1 Overheid 56.837 −45.393
5.2 Overige verplichtingen 36.234 4.423
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 39.122 2.956
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.346 234
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.282 −122
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.282 −122
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.494 0
10 Overige passiva 215.866 160
11 Herwaarderingsrekeningen 315.537 0
12 Kapitaal en reserves 95.313 1
Totaal passiva 2.052.070 19.287

Contactpersonen voor de media