Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 31. októbru 2014

4. novembra 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 31. októbra 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,3 mld. EUR na 227,7 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 4,7 mld. EUR na 364,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 4,1 mld. EUR na 975,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 45,4 mld. EUR na 56,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 12,4 mld. EUR na 489,2 mld. EUR. V stredu 29. októbra 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 92,9 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 118,2 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu sledovaného týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 6,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 10,2 mld. EUR, zatiaľ čo z predchádzajúcich dlhodobejších refinančných operácií bolo predčasne splatených 5,7 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 1 mld. EUR (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 38,4 mld. EUR (v porovnaní s 27,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 0,6 mld. EUR na 192,9 mld. EUR Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív podľa jednotlivých portfólií. Všetky portfóliá sa vykazujú v zostatkovej hodnote.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota vykázaná k 31. októbru 2014 Zmena oproti minulému týždňu – Nákup Zmena oproti minulému týždňu – Splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 30,4 mld. EUR 0,5 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 13,2 mld. EUR 0,2 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 4,8 mld. EUR 3,1 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 144,6 mld. EUR 1,8 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 41,6 mld. EUR na 211,6 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 334 532 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 262 933 −648
2.1 Pohľadávky voči MMF 84 285 −1
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 178 648 −647
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 27 904 1 034
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 22 340 1 134
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 22 340 1 134
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 527 627 23 724
5.1 Hlavné refinančné operácie 118 152 25 234
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 408 472 −2 286
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 003 803
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 −27
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 59 831 −1 006
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 557 088 −4 089
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 192 933 583
7.2 Ostatné cenné papiere 364 154 −4 672
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 727 0
9 Ostatné aktíva 233 088 −862
Aktíva spolu 2 052 070 19 287
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 975 233 4 127
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 250 027 52 876
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 211 585 41 580
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 38 415 11 288
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 27 8
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 781 25
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 93 070 −40 971
5.1 Verejná správa 56 837 −45 393
5.2 Ostatné záväzky 36 234 4 423
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 39 122 2 956
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 346 234
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 282 −122
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 282 −122
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 55 494 0
10 Ostatné pasíva 215 866 160
11 Účty precenenia 315 537 0
12 Základné imanie a rezervy 95 313 1
Pasíva spolu 2 052 070 19 287

Kontakt pre médiá