Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 31. říjnu 2014

4. listopadu 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 31. října 2014 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,3 mld. EUR na 227,7 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém v minulém týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 4,7 mld. EUR na 364,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 4,1 mld. EUR na 975,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 45,4 mld. EUR na 56,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 12,4 mld. EUR na 489,2 mld. EUR. Ve středu 29. října 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 92,9 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 118,2 mld. EUR se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 6,8 mld. EUR a byla vypořádána nová ve výši 10,2 mld. EUR, zatímco 5,7 mld. EUR z dlouhodobějších refinančních operací bylo splaceno před dobou splatnosti.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) byla poskytnuta 1 mld. EUR (ve srovnání s 0,2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 38,4 mld. EUR (ve srovnání s 27,1 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 0,6 mld. EUR na 192,9 mld. EUR. Tabulka zobrazená níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na různá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 31. říjnu 2014 Rozdíl v porovnání s minulým týdnem Nákup Rozdíl v porovnání s minulým týdnem Splacení
Program nákupu krytých dluhopisů 1 30,4 mld. EUR - 0,5 mld. EUR
Program nákupu krytých dluhopisů 2 13,2 mld. EUR - 0,2 mld. EUR
Program nákupu krytých dluhopisů 3 4,8 mld. EUR 3,1 mld. EUR -
Program pro trhy s cennými papíry 144,6 mld. EUR - 1,8 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 41,6 mld. EUR na 211,6 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 334 532 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 262 933 −648
2.1 Pohledávky za MMF 84 285 −1
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 178 648 −647
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 27 904 1 034
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 22 340 1 134
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 22 340 1 134
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 527 627 23 724
5.1 Hlavní refinanční operace 118 152 25 234
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 408 472 −2 286
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 003 803
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 −27
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 59 831 −1 006
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 557 088 −4 089
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 192 933 583
7.2 Ostatní cenné papíry 364 154 −4 672
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 727 0
9 Ostatní aktiva 233 088 −862
Aktiva celkem 2 052 070 19 287
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 975 233 4 127
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 250 027 52 876
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 211 585 41 580
2.2 Vkladová facilita 38 415 11 288
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 27 8
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 781 25
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 93 070 −40 971
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 56 837 −45 393
5.2 Ostatní závazky 36 234 4 423
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 39 122 2 956
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 346 234
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 282 −122
8.1 Vklady a ostatní závazky 6 282 −122
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 494 0
10 Ostatní pasiva 215 866 160
11 Účty přecenění 315 537 0
12 Kapitál a rezervní fondy 95 313 1
Pasiva celkem 2 052 070 19 287

Kontakty pro média