Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 31. oktober 2014

4. november 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 31. oktober 2014, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,3 mia. euro til 227,7 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I den foregående uge gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 4,7 mia. euro til 364,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 4,1 mia. euro til 975,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 45,4 mia. euro til 56,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 12,4 mia. euro til 489,2 mia. euro. Onsdag den 29. oktober 2014 udløb en primær markedsoperation på 92,9 mia. euro, og en ny på 118,2 mia. euro med en løbetid på en uge blev afviklet.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation på 6,8 mia. euro, og en ny på 10,2 mia. euro blev afviklet, mens langfristede markedsoperationer på 5,7 mia. euro blev tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 1 mia. euro (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 38,4 mia. euro (mod 27,1 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,6 mia. euro til 192,9 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiserede kostpriser.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 31. oktober 2014 Ændring i forhold til ugen før ̶ Opkøb Ændring i forhold til ugen før ̶ 
Indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 30,4 mia. - EUR 0,5 mia.
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 13,2 mia. - EUR 0,2 mia.
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 4,8 mia. EUR 3,1 mia. -
Securities Markets Programme EUR 144,6 mia. - EUR 1,8 mia.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 41,6 mia. euro til 211,6 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 334.532 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 262.933 −648
2.1 Tilgodehavender hos IMF 84.285 −1
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 178.648 −647
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 27.904 1.034
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 22.340 1.134
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 22.340 1.134
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 527.627 23.724
5.1 Primære markedsoperationer 118.152 25.234
5.2 Langfristede markedsoperationer 408.472 −2.286
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.003 803
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 −27
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 59.831 −1.006
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 557.088 −4.089
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 192.933 583
7.2 Andre værdipapirer 364.154 −4.672
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.727 0
9 Andre aktiver 233.088 −862
Aktiver i alt 2.052.070 19.287
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 975.233 4.127
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 250.027 52.876
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 211.585 41.580
2.2 Indlånsfacilitet 38.415 11.288
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 27 8
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.781 25
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 93.070 −40.971
5.1 Offentlig forvaltning og service 56.837 −45.393
5.2 Andre forpligtelser 36.234 4.423
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 39.122 2.956
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.346 234
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 6.282 −122
8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.282 −122
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 55.494 0
10 Andre forpligtelser 215.866 160
11 Revalueringskonti 315.537 0
12 Kapital og reserver 95.313 1
Passiver i alt 2.052.070 19.287

Medie- og pressehenvendelser