Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. spalio 31 d.

2014 m. lapkričio 4 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. spalio 31 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 227,7 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Praėjusią savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 4,7 mlrd. eurų – iki 364,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,1 mlrd. eurų – iki 975,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 45,4 mlrd. eurų – iki 56,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 12,4 mlrd. eurų – iki 489,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. spalio 29 d., baigėsi 92,9 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 118,2 mlrd. eurų vertės operacija.

Per savaitę baigėsi 6,8 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 10,2 mlrd. eurų vertės operacija, o ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų 5,7 mlrd. eurų suma grąžinta anksčiau termino.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1 mlrd. eurų (palyginti su 0,2 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 38,4 mlrd. eurų (palyginti su 27,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 192,9 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2014 m. spalio 31 d. Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite – pirkimas Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 30,4 mlrd. eurų 0,5 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 13,2 mlrd. eurų 0,2 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 4,8 mlrd. eurų 3,1 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 144,6 mlrd. eurų 1,8 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 41,6 mlrd. eurų – iki 211,6 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 334 532 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 262 933 −648
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 84 285 −1
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 178 648 −647
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 27 904 1 034
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 22 340 1 134
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 22 340 1 134
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 527 627 23 724
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 118 152 25 234
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 408 472 −2 286
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 003 803
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −27
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 59 831 −1 006
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 557 088 −4 089
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 192 933 583
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 364 154 −4 672
8 Valdžios skola eurais 26 727 0
9 Kitas turtas 233 088 −862
Visas turtas 2 052 070 19 287
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 975 233 4 127
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 250 027 52 876
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 211 585 41 580
2.2 Indėlių galimybė 38 415 11 288
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 27 8
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 781 25
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 93 070 −40 971
5.1 Valdžiai 56 837 −45 393
5.2 Kiti įsipareigojimai 36 234 4 423
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 39 122 2 956
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 346 234
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 282 −122
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 282 −122
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 494 0
10 Kiti įsipareigojimai 215 866 160
11 Perkainojimo sąskaitos 315 537 0
12 Kapitalas ir rezervai 95 313 1
Visi įsipareigojimai 2 052 070 19 287

Kontaktai žiniasklaidai