Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 31 października 2014 r.

4 listopada 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 31 października 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,3 mld EUR do poziomu 227,7 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność w ramach stałej linii swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 4,7 mld EUR do poziomu 364,2 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 4,1 mld EUR do poziomu 975,2 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 45,4 mld EUR do poziomu 56,8 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 12,4 mld EUR do poziomu 489,2 mld EUR. W środę 29 października 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 92,9 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 118,2 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 6,8 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 10,2 mld EUR, zaś z kwoty przyznanej w dłuższych operacjach refinansujących spłacono przed terminem zapadalności 5,7 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1 mld EUR (wobec 0,2 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 38,4 mld EUR (wobec 27,1 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,6 mld EUR do poziomu 192,9 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 31 października 2014 r. Różnica wobec zeszłego tygodnia – Zakup Różnica wobec zeszłego tygodnia – Wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 30,4 mld EUR - 0,5 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 13,2 mld EUR - 0,2 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 4,8 mld EUR 3,1 mld EUR -
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 144,6 mld EUR - 1,8 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 41,6 mld EUR do poziomu 211,6 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 334.532 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 262.933 −648
2.1 Należności od MFW 84.285 −1
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 178.648 −647
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 27.904 1.034
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 22.340 1.134
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 22.340 1.134
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 527.627 23.724
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 118.152 25.234
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 408.472 −2.286
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1.003 803
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −27
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 59.831 −1.006
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 557.088 −4.089
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 192.933 583
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 364.154 −4.672
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.727 0
9 Pozostałe aktywa 233.088 −862
Aktywa razem 2.052.070 19.287
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 975.233 4.127
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 250.027 52.876
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 211.585 41.580
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 38.415 11.288
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 27 8
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.781 25
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 93.070 −40.971
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 56.837 −45.393
5.2 Pozostałe zobowiązania 36.234 4.423
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 39.122 2.956
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.346 234
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.282 −122
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.282 −122
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 55.494 0
10 Pozostałe pasywa 215.866 160
11 Różnice z wyceny 315.537 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 95.313 1
Pasywa razem 2.052.070 19.287

Kontakt z mediami