Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 31. oktobra 2014

4. november 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 31. oktobra 2014, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,3 milijarde EUR na 227,7 milijarde EUR.

Eurosistem ni v minulem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 4,7 milijarde EUR na 364,2 milijard EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 4,1 milijarde EUR na 975,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 45,4 milijarde EUR na 56,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 12,4 milijarde EUR na 489,2 milijarde EUR. V sredo, 29. oktobra 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 92,9 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 118,2 milijarde EUR z zapadlostjo en teden.

V tem tednu je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 6,8 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 10,2 milijarde EUR, medtem ko je bilo 5,7 milijarde EUR iz operacij dolgoročnejšega refinanciranja odplačano pred zapadlostjo.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1 milijardo EUR (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 38,4 milijarde EUR (v primerjavi s 27,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 0,6 milijarde EUR na 192,9 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi trije portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 31. oktobra 2014 Razlika od prejšnjega tedna – kupljeno Razlika od prejšnjega tedna – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 30,4 milijarde EUR - 0,5 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 13,2 milijarde EUR - 0,2 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 4,8 milijarde EUR 3,1 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 144,6 milijarde EUR - 1,8 milijarde EUR

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 41,6 milijarde EUR na 211,6 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 334.532 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 262.933 −648
2.1 Terjatve do MDS 84.285 −1
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 178.648 −647
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 27.904 1.034
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 22.340 1.134
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 22.340 1.134
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 527.627 23.724
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 118.152 25.234
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 408.472 −2.286
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.003 803
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 −27
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 59.831 −1.006
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 557.088 −4.089
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 192.933 583
7.2 Drugi vrednostni papirji 364.154 −4.672
8 Dolg širše države v EUR 26.727 0
9 Druga sredstva 233.088 −862
Skupaj sredstva 2.052.070 19.287
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 975.233 4.127
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 250.027 52.876
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 211.585 41.580
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 38.415 11.288
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 27 8
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.781 25
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 93.070 −40.971
5.1 Širša država 56.837 −45.393
5.2 Druge obveznosti 36.234 4.423
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 39.122 2.956
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.346 234
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 6.282 −122
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 6.282 −122
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 55.494 0
10 Druge obveznosti 215.866 160
11 Računi prevrednotenja 315.537 0
12 Kapital in rezerve 95.313 1
Skupaj obveznosti 2.052.070 19.287

Stiki za medije