Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 17 октомври 2014 г.

21 октомври 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 17 октомври 2014 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,2 млрд. евро до 227,3 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През изминалата седмица Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,8 млрд. евро до 367,9 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 1,3 млрд. евро до 972,9 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 3,1 млрд. евро до 75,6 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 13,4 млрд. евро до 470,2 млрд. евро. На 15 октомври 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 84,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 82,5 млрд. евро, с едноседмичен матуритет.

През седмицата 5,9 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране бяха изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) остава практически без изменение в размер на 0,1 млрд. евро, а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 29 млрд. евро (при 23,1 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 2,8 млрд. евро до 191,2 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа, придобити по програмата за пазарите на ценни книжа и по първата програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 17 октомври 2014 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 146,4 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 31,4 млрд. евро и 13,5 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 19,8 млрд. евро до 184,8 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 334 531 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 262 374 −586
2.1 Вземания от МВФ 84 300 4
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 178 074 −590
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 27 177 −1 556
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 744 −370
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 744 −370
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 499 224 −7 536
5.1 Основни операции по рефинансиране 82 518 −1 695
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 416 581 −5 855
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 125 13
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 65 598 −54
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 559 090 −2 003
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 191 240 −2 806
7.2 Други ценни книжа 367 850 803
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 727 0
9 Други активи 234 260 −854
Общо активи 2 029 725 −12 959
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 972 948 −1 350
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 213 852 −13 944
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 184 784 −19 844
2.2 Депозитно улеснение 29 045 5 940
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 23 −40
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 699 −75
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 108 549 5 329
5.1 Сектор „Държавно управление“ 75 637 3 067
5.2 Други задължения 32 913 2 262
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 36 835 −2 299
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 084 −114
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 681 −1 821
8.1 Депозити, салда и други задължения 5 681 −1 821
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 494 0
10 Други задължения 219 733 1 315
11 Сметки за преоценка 315 537 0
12 Капитал и резерви 95 312 0
Общо пасиви 2 029 725 −12 959

Данни за контакт за медиите