Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 17. říjnu 2014

21. října 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 17. října 2014 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl v důsledku klientských a portfoliových transakcí o 0,2 mld. EUR na 227,3 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém v minulém týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,8 mld. EUR na 367,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,3 mld. EUR na 972,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 3,1 mld. EUR na 75,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 13,4 mld. EUR na 470,2 mld. EUR. Ve středu 15. října 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 84,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 82,5 mld. EUR se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu bylo z dlouhodobějších refinančních operací splaceno před dobou splatnosti 5,9 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR, tedy prakticky stejný objem jako o týden dříve, pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 29 mld. EUR (oproti 23,1 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) se snížil o 2,8 mld. EUR na 191,2 mld. EUR. Příčinou tohoto poklesu je splacení cenných papírů nabytých v rámci programu pro trhy s cennými papíry a prvního programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 17. října 2014 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 146,4 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 31,4 mld. EUR, resp. 13,5 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 19,8 mld. EUR na 184,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 334 531 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 262 374 −586
2.1 Pohledávky za MMF 84 300 4
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 178 074 −590
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 27 177 −1 556
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 744 −370
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 744 −370
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 499 224 −7 536
5.1 Hlavní refinanční operace 82 518 −1 695
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 416 581 −5 855
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 125 13
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 65 598 −54
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 559 090 −2 003
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 191 240 −2 806
7.2 Ostatní cenné papíry 367 850 803
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 727 0
9 Ostatní aktiva 234 260 −854
Aktiva celkem 2 029 725 −12 959
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 972 948 −1 350
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 213 852 −13 944
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 184 784 −19 844
2.2 Vkladová facilita 29 045 5 940
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 23 −40
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 699 −75
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 108 549 5 329
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 75 637 3 067
5.2 Ostatní závazky 32 913 2 262
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 36 835 −2 299
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 084 −114
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 681 −1 821
8.1 Vklady a ostatní závazky 5 681 −1 821
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 494 0
10 Ostatní pasiva 219 733 1 315
11 Účty přecenění 315 537 0
12 Kapitál a rezervní fondy 95 312 0
Pasiva celkem 2 029 725 −12 959

Kontakty pro média